elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

sábado, 11 de junio de 2011

Resumo da acta do Foro aberto do día 09/06/11

-20:24 Empeza a sesión de Foro Aberto
-Lectura dos 8 puntos do manifesto.
-Procédese a ler a orde do día.
-20:35: Informe das comisións
-Comisión de Cultura: procédese á lectura do programa de mañá.
-Comisión de Audiovisuais: infórmase da subida dos vídeos do sucedido na Xunta á plataforma Web.
-Comisión de Asemblea: faise a proposta dunha asemblea de acampados mañá. Hora á propoñer a continuación.
-Comisión de Extensión: informe da reunión informativa na Anxel Casal o día de hoxe.
-Comisión Lexislativa: infórmase da reunión conxunta trala asemblea de hoxe.
-Comisión do bo rolo: manifesta o seu agradecemento pola aceptación do día do bico. Agradecemento polo logrado hoxe pola mañá.
-Comisión de Acción: lectura do programa para mañá.
-Subcomisión de Democracia Económica: Comunícase que haberá unha acción de limpeza de bancos o domingo (lectura do programa da devandita acción).
-Comisión do Bo Rolo (bis): chamamento á hixiene na praza.
-Comisión de Asemblea (bis): este sábado, a asemblea de acampad@s realizarase ás 15:30, no Obradoiro. Informa de que aínda que o foro aberto de hoxe ía tratar o tema da banca ética, sería mellor pospolo ao domingo ou luns, chamamento a acordar o día.
-Comisión de Cociña: informa de que está a traballar na escaseza dos alimentos, lista facilitada.
-Comisión de Infraestrutura: informa de que está a traballar nun aparello de enerxía e aforrar en Gasoil.
-Procédese a ler as actividades dos seguintes días en conxunto.
-20:42: Ábrese a sesión do Micro Aberto.

1: Procédese a facilitar datos sobre accións en bancos como estes afectan os cidadáns. Chamamento a conseguir firmas para petición de modificacións.
-recordatorio a facer as propostas por escrito.
2: Infórmase sobre a charla de membros de DRX onte, con respecto ao tema do pacto do euro. Procédese a facilitar información sobre o falado. Propónse acudir á manifestación con dous nomes, o de DRX e o de Acampadaobradoiro. A acampada pode colaborar na manifestación con panfletos. DRX encargaríase de toda a base legal. Faise un chamamento a voluntarios para a seguridade durante a manifestación. A pancarta foi acordada entre as acampadas de Galicia en contra do pacto do euro. Prégase a asistencia con ferramentas audiovisuais. O percorrido sería dende a Alameda até o Obradoiro. Expónse ir con nomes ou non, decidirase o sábado na asemblea da acampada. Mañá repetirase a proposta.
3: Relata a súa experiencia na mobilización de hoxe na Xunta.
4: Relata a súa experiencia co referente aos acontecementos de hoxe pola mañá na Xunta. Reflexión sobre se esta manifestación foi lexítima, ao ser realizada sen o consentimento da asemblea. Teme que dita decisión fose tomada por alguén que pretenda dividir aos participantes do movemento. Considera que a asemblea é o órgano soberano.
5: Indignado de Vigo. Procede a informar de como se decataron en Vigo da acción da Xunta. Chamamento a coordinar accións deste tipo con outras acampadas para conseguir a participación de moita máis xente.
-Chamamento á participación no micro aberto.
6: Información da saída dunha segunda frota da liberdade con destino a Gaza. Solicita ás autoridades a protección desta frota.
7: Critica, considera que aínda que haxa xente que descoñece a identidade da acampada e a súa diferenza con DRX. Non se presente en San Caetano (Xunta), considérase que o procedemento non favoreceu á mobilización. Solicita unha maior información sobre o ocorrido alí. Considérao un acto improvisado, cunha mala difusión e tamén opina que bloquear a porta da Xunta pode ser un feito manipulable a nivel informativo. Chamamento á comunicación para eliminar o enfoque que outorga unha información parcial.
-Lémbrase o peche de micro aberto en breves instantes.
8: Por alusións, aclarándose fíxose un recoñecemento das portas, por iluminación non viron o seu número. Procédese a informar como se organizou a marcha á Xunta, Considera que non se pensou nin razoou a acción, pero leva a cabo un acto simbólico pero efectivo coa pretensión de molestar. Considera que as forzas da orde non souberon controlar a magnitude da acción, sendo a súa realización esaxerada, chegando por momentos a ser violenta. Non se considera apropiado o nome de enfrontamento se non de agresión. Puntualiza que se debe reflexionar se o medo a desaloxo cae en conceptos materialistas. Considera que determinadas accións non teñen que ser pasadas por asembleas dada a súa natureza.
-Pídese brevidade para que todo o mundo poida intervir.
9: Considérase que o pacto non gozou da difusión que merecía. Chamamento á organización para un desenvolvemento satisfactorio das actividades. Considera que o movemento empeza a languidecer. Preocúpase pola continuidade do movemento, e a imposibilidade de empatía con persoas de idade adulta e avanzada. Chamamento á reflexión sobre estes dous puntos. Considera que o apoio popular é moi positivo. Suxire que se adxunte ás firmas o correo electrónico, teléfono, calquera forma de contacto para facilitar información.
-Infórmase que se necesita axilidade nas quendas, e solicitudes de (bis) relegásense ás últimas quendas.
10: Solicita visión estratéxica. Valor da asemblea como ferramenta, cuestións orgánicas deberían ser relegadas ás reunións de comisión. Reservar para o micro aberto propostas de crecemento e difusión do movemento. Propón que para a manifestación ábrase texto coas propostas a reivindicar.
11: Lectura dun artigo de prensa. Redución dos plenos no congreso. Considera moi importante non perder a perspectiva do movemento, sente a necesidade de profundar na organización para un modus operandi posterior ao desaloxo.
-Recordatorio: asemblea do sábado falarase do ocorrido na Xunta. Prégase que se lle dea prioridade noutros debates.
12: Indignado de Vigo. Considera que a xente non é perfecta e que se poden cometer erros. Facilita información sobre a acción contra os bancos en Vigo. Dá palabras de ánimo á asemblea.
13: Considera que se debe meditar sobre as accións, e que estas deben de ser proporcionais. Prégase que se medite sobre a reacción ao chamamento. Considera que se debe pensar a razón pola que o chamamento non tivo repercusión.
14: Representante comité de accións en Vigo, comprométese a unha resposta máis forte na colaboración de próximas accións.
15: Pretende trasladar unha pregunta á asemblea. Cando se repetirán accións semellantes.
-Recordatorio, segundo o regulamento aprobado pódense abrir propostas.
16: Considera que se agrediu por ocupar un espazo público, a carga prodúcese para empuxar aos manifestantes cara á beirarrúa.
17: Co referente á manifestación do 19, considera non levar ningún nome, levando unha faixa sen identificación.
18: Considérase que o movemento está a traballar moi duro. Considera que a organización das comisións é moi satisfactoria. Comisións cada vez mellor organizadas, a base dun gran esforzo persoal.
19: Participante na acción de hoxe na Xunta. Propón facer algo similar pero ben organizado canto antes.
20: Apelación á responsabilidade individual. Considera que isto non é un modelo de autogestión. Depéndese de persoas exógenas.
21: Considera o movemento parte dun proceso que será longo. Esta parte do proceso, a pesar da súa incerteza futura, achega grandes cousas.
22: Considera accións deste tipo deberíanse realizar con antelación e premeditación co resto das acampadas.
23: Chamamento á reflexión sobre por que se está aquí. A acampada non é un centro de lecer, senón un centro de organización para accións. Considera que cada persoa debe facer un esforzo de empatía. Considera a actividade que puidese considerar molestias para outros acampados gozando dun amplo abano de espazos para ser realizada. Chamamento respecto diso da convivencia. Chamamento o día 11 á colaboración na toma de posesión doutros concellos.
24: Acampada como medio. Considera accións como a da mañá revitalizan o movemento.
-Recordatorio do programa de actividades dos seguintes días.
-21:54: Peche da asemblea.
Resumen de la acta de la sesión del Foro Abierto del Jueves día 9/09/2011
-20:24 Empieza la sesión de Foro Abierto
-Lectura de los 8 puntos del manifiesto.
-Se procede a leer la orden del día.
-20:35: Informe de las comisiones
-Comisión de Cultura: se procede a la lectura del programa de la mañana.
-Comisión de Audiovisuales: se informa de la subida de los vídeos de lo sucedido en la Xunta a la plataforma Web.
-Comisión de Asamblea: se hace la propuesta de una asamblea de acampados mañana. Hora de proponer a continuación.
-Comisión de Extensión: informe de la reunión informativa en Anxel Casal el día de hoy.
-Comisión Legislativa: se informa de la reunión conjunta tras la asamblea de hoy.
-Comisión del buen rollo: manifiesta su agradecimiento por la aceptación del día del beso. Agradecimiento por lo logrado hoy por la mañana.
-Comisión de Acción: lectura del programa para mañana.
-Subcomisión de Democracia Económica: Se comunica que una acción de limpieza de bancos el domingo (lectura del programa de dicha acción).
-Comisión del Buen Rollo (bis): llamamiento a la higiene en la plaza.
-Comisión de Asamblea (bis): este sábado, la asamblea de acampad@s se realizará a las 15:30, en el Obradoiro. Informa de que aunque el foro abierto se tratase hoy de banca ética, sería mejor posponerlo al domingo o lunes, llamamiento a acordar el día.
-Comisión de Cocina: informa de que está trabajando en la escasez de los alimentos, lista facilitada.
-Comisión de Infraestructura: informa de que está trabajando en un aparato de energía y ahorrar en Gasoil.
-Se procede a leer las actividades de los siguientes días en conjunto.
-20:42: Se abre la sesión del Micro Abierto.
1: Se procede a facilitar datos sobre acciones en bancos como estés afectan a los ciudadanos. Llamamiento a conseguir firmas para petición de modificaciones.
-recordatorio a hacer las propuestas por escrito.
2: Se informa sobre la charla de miembros de DRY ayer, con respecto al tema del pacto del euro. Se procede a facilitar información sobre lo hablado. Propone acudir a la manifestación con dos nombres, el de DRY y el de Acampadaobradoiro. La acampada puede colaborar en la manifestación con octavillas. DRY se encargaría de toda la base legal. Se hace un llamamiento a voluntarios para la seguridad durante la manifestación. La pancarta fue consensuada entre las acampadas de Galicia en contra del pacto del euro. Se pide la asistencia con herramientas audiovisuales. El recorrido sería desde la alameda hasta el obradoiro. Se plantea ir con nombres o no, se decidirá el sábado en la asamblea de la acampada. Mañana se repetirá la propuesta.
3: Relata su experiencia en la movilización de hoy en la Xunta.
4: Relata su experiencia con lo referente a los acontecimientos de hoy por la mañana en la Xunta. Reflexión sobre si esta manifestación fue legítima, al ser realizada sin el consentimiento de la asamblea. Teme que dicha decisión fuese tomada por alguien que pretenda dividir a los participantes del movimiento. Considera que la asamblea es el órgano soberano.
5: Indignado de Vigo. Procede a informar de cómo se enteraron en Vigo de la acción de la Xunta. Llamamiento a coordinar acciones de este tipo con otras acampadas para conseguir la participación de mucha más gente.
-Llamamiento a la participación en el micro abierto.
6: Información de la salida de una segunda flota de la libertad con destino a Gaza. Solicita a las autoridades la protección de esta flota.
7: Critica, considera que aunque haya gente que desconoce la identidad de la acampada y su diferencia con DRY. No se presente en San Cayetano (xunta), se considera que el procedimiento no favoreció a la movilización. Solicita una mayor información sobre lo ocurrido allí. Lo considera un acto improvisado, con una mala difusión y también opina que bloquear la puerta de la Xunta puede ser un hecho manipulable a nivel informativo. Llamamiento a la información para eliminar el enfoque que otorga una información parcial.
-Se recuerda el cierre de micro abierto en breves instantes.
8: Por alusiones, aclarándose se hizo un reconocimiento de las portas, por iluminación no vieron de su número. Se procede a informar cómo se organizó la marcha a la Xunta, Considera que no se pensó ni razonó la acción, pero se lleva a cabo un acto simbólico pero efectivo con la pretensión de molestar. Considera que las fuerzas del orden no supieron controlar la magnitud de la acción, siendo su realización de exagerada, llegando por momentos a ser violenta. No se considera apropiado el nombre de enfrentamiento si no de agresión. Puntualiza que se debe reflexionar si el miedo a desalojo cae en conceptos materialistas. Considera que determinadas acciones no tienen que ser pasadas por asambleas dada su naturaleza.
-Se pide brevedad para que todo el mundo pueda intervenir.
9: Se considera que el pacto no gozó de la difusión que merecía. Llamamiento a la organización para un desarrollo satisfactorio de las actividades. Considera que el movimiento empieza a languidecer. Se preocupa por la continuidad del movimiento, y la imposibilidad de empatía con personas de edad adulta y avanzada. Llamamiento a la reflexión sobre eses dos puntos. Considera que el apoyo popular es muy positivo. Sugiere que se adjunta a las firmas el correo electrónico teléfono, cualquier forma de contacto para facilitar información.
-Se informa que se necesita agilidad en los turnos, y solicitudes de (bis) se relegaran a los últimos turnos.
10: Solicita visión estratégica. Valor de la asamblea como herramienta, cuestiones orgánicas deberían ser relegadas a las reuniones de comisión. Reservar para el micro abierto propuestas de crecimiento y difusión del movimiento. Propone que para la manifestación se abra texto con las propuestas a reivindicar.
11: Lectura de un artículo de prensa. Reducción de los plenos en el congreso. Considera muy importante no perder la perspectiva del movimiento, se siente la necesidad de profundizar en la organización para un modus operandi posterior al desalojo.
-Recordatorio: asamblea del sábado se hablará de lo ocurrido en la Xunta. Se ruega que se le dé prioridad en otros debates.
12: Indignado de Vigo. Considera que la gente no es perfecta y que se pueden cometer errores. Facilita información sobre la acción contra los bancos en Vigo. Da palabras de ánimo a la asamblea.
13: Considera que se debe meditar sobre las acciones, y que estas deben de ser proporcionales. Se ruega que se medite sobre la reacción al llamamiento. Considera que se debe pensar la razón por la que el llamamiento no tuvo repercusión.
14: Representante comité de acciones en Vigo, se compromete a una respuesta más fuerte en la colaboración de próximas acciones.
15: Pretende trasladar una pregunta a la asamblea. Cuando se repetirán acciones semejantes.
-Recordatorio, según el reglamento aprobado se pueden abrir propuestas.
16: Considera que se agredió por ocupar un espacio público, la carga se produce para empujar a los manifestantes cara a la acera.
17: Con el referente a la manifestación del 19, considera no llevar a cabo ningún nombre, llevado una pancarta sin identificación.
18: Se considera que el movimiento está trabajando muy duro. Considera que la organización de las comisiones es muy satisfactoria. Comisiones cada vez mejor organizadas, a base de un gran esfuerzo personal.
19: Participante en la acción de hoy en la Xunta. Propone hacer algo similar pero bien organizado lo antes posible.
20: Apelación a la responsabilidad individual. Considera que esto no es un modelo de autogestión. Se depende de personas exógenas.
21: Considera el movimiento parte de un proceso que será largo. Esta parte del proceso, a pesar de su incertidumbre futura, aporta grandes cosas.
22: Considera acciones de este tipo se deberían realizar con antelación y premeditación con el resto de las acampadas.
23: Llamamiento a la reflexión sobre por qué se está aquí. La acampada no es un centro de ocio, sino un centro de organización para acciones. Considera que cada persona debe hacer un esfuerzo de empatía. Considera la actividad que pudiese considerar molestias para otros acampados gozando de un amplio abanico de espacios para ser realizada. Llamamiento al respecto de la convivencia. Llamamiento el día 11 a la colaboración en la toma de posesión de otros ayuntamientos.
24: Acampada como medio. Considera acciones como la de la mañana revitalizan el movimiento.
-Recordatorio del programa de actividades de los siguientes días.
-21:54: Cierre de la asamblea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario