elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

viernes, 20 de mayo de 2011

Acta: asamblea das 12h-20 de maio

Carteis camisetas, folios: “estou reflexionando, por favor, non molestedes
 • Formar grupos pequenos, lendo a constitución en alto.
 • Gonzalo, avogado. O lúdico-festivo non está proibido.
 • Se ven a policía: reivindicar isto como espazo lúdico. Aínda que non se pensa de que se atrevan a disolver pola forza. Darlles toxos, etc., sempre mantendo a compostura.
 • Disolvernos e volver, ou quedarnos en grupos pequenos pola praza.
 • Reflexións sobre o voto. Temos que ir máis alá do sistema, mecanismos de participación política directa, nos barrios, presupostos participativos.
 • Alábase a labor que estamos facendo, sobre todo na forma na que nos organizamos na acampada.
 • Creación de grupos de traballo cara a un futuro, tratando temas que nos interesen, e estar traballando en rede.
 • Compañeiro que ven de cataluña. Os políticos son os que nos levan a estas situaciones. Hai que facerlles ver que cremos no que estamos facendo agora. Os políticos son un atentado constante cara a nós. Non os queremos, nin os cremos.
 • Debate sobre o voto- non voto. Opinións para todos os gustos. Pro, contra...
 • Chamamento a alguen que saiba, a que explique as diferencias entre voto nulo, branco e abstención.
 • Entrevista con gallardón en RNE, escoitada por un compañeiro.
 • Plantear se é un cuestionamiento do sistema o do bipartidismo. Sería interesante que o movemento chegara ás Xerais do ano que vén.
 • O voto branco se contabiliza e prexudica aos partidos pequenos. O nulo non se contabiliza.
 • Manter a unidade, seguir traballando cara ao futuro. Seguimos tendo o poder das nosas mans. A urna non é a unica loita posible.
 • Temos a responsabilidade de que os políticos teñan o poder que teñen. Que non imos volver permitir que isto sexa así. Non podemos esquecer que son as marionetas das entidades bancarias. Queixas por bolsas, impostos, etc. temos que volver a ser participativ@s.
 • Pallasos en rebeldía: acto do sábado, lúdico festivo. Festicultores, magnifique band dos homes sen medo, e habelas hainas. Se hai algún problema, movémonos.
 • Insistir no non-botellón.
 • Arenga. Obxectivos do movemento. Incluso un proceso constituínte novo. Criticas á monarquía. República federal e confederal, respeitando o dereito de autodeterminación dos pobos.
 • Participación real e poder de decisión.
 • Chamamento a que veña toda a xente hoxe a noite e mañá.
 • Compañeiro de Euskadi. Comunicación cos gobernantes, importante nas eleccións municipais.
 • Nos felicita unha compañeira latinoamericana. Continúen esixindo ao partido que cumpla as súas esixencias. Loiten polo seu futuro.
 • Fala o compañeiro máis maior, Es una cuestión de tod@s, movemento social. Non apalancarse, teñas a idade que teñas.
 • Beneficios para as sociedades, non para bancos.
 • Compañeira de Puerto Rico. Ocupación da universidade durante máis dun mes, e conseguiron as súas reivindicacións. Mensaxe de apoio dende a universidade. Os cambios e as loitas sociais non se limitan á urna, acádanse loitando xunt@s, crear presión política. Caso de desaloxo, imos convertir a praza nun inferno!
 • Que os políticos miren para nós, que hai valores, e que pedimos democracia, dereitos básicos mínimos... pedímolo todo, porque o merecemos.
 • Caso de Francia, a abstención levou a ter que elexir entre a dereita e a extrema dereita. Chamamento ao voto.
 • Un par de citas inspiradoras. Denantes mortos que escravos! Hasta la victoria siempre.
 • Voto responsable.
 • Intento dos politicos de captar aos que estamos neste movemento. De novo mírase ao futuro.
 • Compañeiro do Coro da Rá. Disiparon as dúbidas sobre posibles forzas políticas que puideran estar detrás.
 • Para esta noite, preparan unha performance semi-sorpresa. Un señor dunha entidade bancaria, cando diga hipoteca, desmaiámonos tod@s.
 • O gaiteiro do arco. Facerlle doazóns para que non estea tocando, gañe, e non nos coma o son.
 • Reunión da comisión xurídica, grupiño. Reunión hoxe en panxea ás 20h. Comisións dentro deste grupo. Sobre todo facer propostas.
 • República xa! sacar do medio a monarquía.
 • Vótase a man alzada, maioría aplastante case unánime, para quedarnos na Praza.
 • Cómo facemos? de forma concreta. Difusión máxima para as 12 da noite.
 • Non saír da praza, a risco de que non nos deixen entrar de novo.
 • Actividades culturais. Ás 6 en Porta Faxeira, lectura de textos.
 • Ocupar a catedral? colgar carteis, etc?
 • Críticas á igrexa.
 • Hai que durmir agora, que pola noite non vai ser.
 • Omitir os carteis e consignas con siglas dos partidos ou mencións persoais.
 • Xurisprudencia, no 2006, caso similar e se deixou facer, pensa que foi unha de non á guerra en cataluña. Falarase na asemblea das 8.
 • Non necesitamos que doutras cidades dean directrices.
 • Van traer fanzines e outro material, proxector e un documental.
 • Agradecementos aos suministros. Reflexamos que non é preciso que ninguén nos goberne! Estamos demostrando que somos quen de facelo nós.
 • Posibilidade de pecharse nunha facultade, onde a policía non ten permiso para entrar.
 • Escoitar o que están facendo noutras cidades, non como imposición, se non para sumar forzas.
 • Algunhas facultades van ser distrito electoral, e a poli si que vai poder entrar. Somos un movemento de aquí, da rúa.
 • Xuntarnos e liarnos e que eles se pasen desfacendo o lío.
 • Isto é un movemento pacifista.
 • Isto é o principio dun movemento social, cultural, político..., a longo prazo.
 • Petición de material para grabar e retransmitir de xeito ininterrumpido.
 • Facer una cadena humana, na liña da anterior idea.
 • Fala o compañeiro de 84 anos. Gustaríame que os rapaces e rapazas organizáranse. Facelo pouco a pouco.

3 comentarios:

 1. Ante todo moi bo traballo! Non podo estar en todas as asambleas e grazas a isto as podo seguir.
  Unha cousa, gustaríame que publicasedes a lista de peticións dun profesor da universdade que se leu na asamblea do 19 ás 20h (xa me percatei de que tedes pensado facelo, pero para que non se olvide). Opino que deberiamos seguir avanzando cara propostas cada vez máis concretas. Deixar claro uns mínimos, e a partir de aí ir recompilando.
  Un saúdo e forza!

  ResponderEliminar
 2. Carteles, camisetas, folios: "Estoy reflexionando, no molestéis"
  Formar grupo pequeños, leyendo la constitución en alrto
  Gonzalo, abogado "Lo lúdico-festivo no estáprohibido"
  Si viene la policia: Reivindicar esto como espacio lúdico. aunque no se pensa que se atrevan a disolver porla fuera. Darles "tojos", etc, siempre manteniendo la compostura.
  Disolvernos y volver, o quedarno en grupos pequeños porla plaza.
  Reflexiones sovre el voto. Tenemos que ir más allá del sistema, mecanismos de participación política directa, en los barrios, presupuestos participativos.
  Se alaba lalabor que estamos haciendo, sonre todo en la forma en que nos organizamos en la acampada
  Creación de grupo de trabajo cara a un futuro, tratando temas que nos intereses, y estar trabjando en red.
  Compañero que viene de Cataluña. "Los politicos son los que nos llevan a estas situaciones. Hay que hacerles ver que creemos en lo que estamos haciendo ahora. Los politicos son un atentando constante contra nosotros. No lo queremos, ni los creemos."
  Debate sobre el voto-no voto. Opiniones para todos los gustos. A favor, en contra...
  Llamamiento a alguien que sepa, para que clarifique las diferencias entre voto nulo, blanco y abstención.
  Estrevista con Gallardón en RNE, escuchada por un compañero.
  Plantear si es un cuestionamiento del bipartidismo. Sería interesante que el nmovimiento llegara a las Generales del año que viene.
  El voto en blanco se contabiliza y perjudica a los partidos pequeños. El nulo no se contabiliza
  Mantener la unidad, seguir trabajando cara al futuro. Seguimos teniendo el poder de nuestras manos. La urna no es la única lucha posible.
  Tenemos laresponsabilidad de que los politicos tengan el poder que tienen. Que no vamos a volver a permitir que esto sea así. No podemos olvidar que son las marionetas de las entidades bancarias. Quejas por becas, impuestos, etc. Tenemos que volver a ser participativ@s
  Pallasos en rebeldía: acto del sábado, lúdico festivo. Festicultores, magnifique band dos homes sen medo y habelas hainas. Si hay algún problema, nos movemos.
  Insistir en el no-botellón.
  Arenga. Objetivos del movimiento. Incluso un proceso constituyente nuevo. Criticas a la monarquía. República federal e confederal, respetando el derecho de autodeterminación de los pueblos.
  Participación real y poder de decisión.
  Llamamiento a que venga toda la gente esta noche y mañana.
  Compañero de Euskadi. Comunicación con los gobernantes, importante en las eleccións municipales.
  Nos felicita una compañera latinoamericana. "Continúen exigiindo al partido que cumpla sus exigencias. Luchen por su futuro.
  Habla el compañero más mayor: Es una cuestión de tod@s, movemiento social. No apalancarse, tengas la edad que tengas.
  Beneficios para las sociedades, no para bancos.
  Compañera de Puerto Rico. Ocupación de la universidad durante más de un mes, y consiguieron sus reivindicaciónes. Mensaje de apoyo desde la universidad. "Los cambios y las luchas sociales no se limita a la urna, se logran luchando juntos, crear presión política. ¡En caso de desalojo, vamos a convertir la plaza en un infierno!"
  Que los políticos nos miren, que hay valores, y que pedimos democracia, derechos básicos mínimos... lo pedímod todo, porque lo merecemos.
  Caso de Francia, la abstención llevo a tener que elegir entre la dereita y la extrema derecha. Llamamento al voto.
  Un par de citas inspiradoras. ¡Antes muertos que esclavos! Hasta la victoria siempre.
  Voto responsable.

  ResponderEliminar
 3. Intento de los politicos de captar a los que estamos en este movimiento. De nuevo se míra al futuro.
  Compañero do Coro da Rá. Disiparon las dudas sobre posibles fuerzas políticas que pudieran estar detrás.
  Para esta noche, preparan una performance semi-sorpresa. Un señor de una entidad bancaria, cuando diga hipoteca, nos desmayamos tod@s.
  O gaiteiro do arco. Hacerle donaciones para que no esté tocando, gane, y no nos coma el sonido.
  Reunión de la comisión jurídica, grupito. Reunión hoy en Panxea a las 20h. Comisiones dentro de este grupo. Sobre todo hacer propuestas.
  ¡República ya! Quitar del medio a la monarquía.
  Se vota a mano alzada, mayoría aplastante casi unánime, para quedarnos en la Plaza.
  ¿Cómo hacemos? de forma concreta. Difusión máxima para las 12 de la noche.
  No salir de la plaza, a riesgo de que no nos dejen entrar de nuevo.
  Actividades culturales. A las 6 en Porta Faxeira, lectura de textos.
  ¿Ocupar la catedral? ¿Colgar carteles, etc?
  Críticas a la iglesia.
  Hay que dormir ahora, que por la noche no va a ser.
  Omitir los carteis y consignas con siglas de los partidos o menciones personales.
  Jurisprudencia, en el 2006, caso similar y se dejó hacer, piensa que fue una de no a la guerra en cataluña. Se hablara en la asamblea de las 8.
  No necesitamos que de otras ciudades den directrices.
  Van a traer fanzines y otro material, proyector y un documental.
  Agradecimientos a los suministros. Reflejamos que no es preciso que niadie nos gobierne. Estamos demostrando que somos capaces de hacerlo nosotros.
  Posibilidad de encerrarse en una facultad, donde la policía no tiene permiso para entrar.
  Escuchar lo que están haciendo en otras ciudades, no como imposición, si no para sumar forzas.
  Algunas facultades van a ser distrito electoral, e a policia si que va a poder entrar. Somos un movimiento de aquí, de la calle.
  Juntarnos y liarnos y que ellos tengan que deshacer el lío.
  Esto es un movimiento pacifista.
  Esto es un principio de un movimiento social, cultural, político..., a largo plazo.
  Petición de material para grabar y retransmitir de modo ininterrumpido.
  Hacer una cadena humana, en la linea de la idea anterior.
  Habla un compañero de 84 anos. "Me gustaría que los rapaces y las rapazas se organizáran." Hacerlo poco a poco.

  ResponderEliminar