elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

sábado, 4 de junio de 2011

Acta da asamblea do 3 de xuño

Acta da asemblea do Venres día 3 de Xuño do 2011

20:05 Comezo da Asemblea
 • Apróbase a orde do día:
  • Lectura do Manifesto
  • Información das comisións
  • Presentación de propostas
 • Procédese a lectura do manifesto
 • Información das comisións e propostas:
  • Comisión de información: infórmase do cambio de estrutura e asignación do libro de firmas.
  • Comisión de coordinación: Preséntase a recopilación do horario de xuntanzas de comisión que estarán impresas en información a partires de mañá. Fálase das novas competencias de información que se basean na axuda á comunicación intercomisional por medio de enlaces de comisión. Infórmase da recollida de tendas para a limpeza xeral e redistribución do campamento que se levara a cabo mañá.
  • Comisión de extensión: Facilítase información sobre a proposta de saír ós barrios tendo como proposta de partida o 18 de Xuño. Suxírense charlas nos institutos e un punto informativo en Ánxel Casal.
  • Comisión de audiovisuais: Continúase cos informativos cun día de retraso co referente da información que trata. Séguense subindo vídeos en www.youtube.com e está en desenvolvemento a gravación dun documental. Unha das persoas que vai a Madrid pertence a Audiovisual; tamén irá unha persoa desta comisión a Vilagarcía.
  • Comisión de infraestruturas: Faise chamamento a ceder baterías recargables para estender as nosas competencias de enerxías renovables.
  • Comisión lexislativa: Faise unha proposta da opcionalidade da banca ética. Estiveron toda a semana estudando a proposta; defenden a súa aplicabilidade a nivel municipal e comarcal. Hoxe exponse mañá someterase a votación.
  • Comisión de información fala de parte da comisión de económica: Pon de relevo o gasto que supón ir a Madrid. Poñer cartos no fondo implica un serio desgaste do mesmo e suxírese unha posible aportación extra por medio de doazóns, incidindo que se segue aceptando aportacións.
  • Comisión da asemblea: Comunícase que é unha comisión de recenté creación con filosofía de foro aberto. Fai fincapé da necesidade de moderadores novos e transcriptores das actas… Solicítase no día da asamblea a máxima participación dos involucrados suspendendo temporalmente as súas función facendo acto de presencia ás 18 da tarde na carpa de información (posible cambio de lugar). Tamén faise un chamamento a presencia en asamblea de todos os membros das diferentes comisión.


20:35_ Información da reunión de comisións realizada no día de hoxe.
Nela lemráronse ós diferentes puntos das comisión. Realizouse a 13 da tarde por mor da cacerolada previa feita diante do Parlamento na que dous compañeiros entraron dentro do Parlamento deixando o manifestó cos puntos. Esta acción non recoñecida a nivel xurídico a comisión lexislativa está na procura dun medio legal. Infórmase tamén de que catro persoas desta acampada saíron a interacampada de Madrid despóis do falado tras o primeiro encontró virtual (ralizado hai uns días). Mañá tamén haberá un encontró en Vilagarcía ó que asistirán diferentes membros da acampada. Méntade tamén a manifestación do 19 de Xuño facendo un chamamento de asistencia. Recórdase tamén que o 15 de Outubro haberá unha movilización mundial de indignados. Faise saber que a FEAT emitiu unha nota afirmando que se da mala imaxe sendo perxudicial para o desenvolvemento das actividades hosteleiras da cidade.
Faise unha corrección do anteriormente citado pola cal infórmasenos de que dita nota non foi dirixida a nós directamente senón que foi dirixida ó Ministerio de Interior chegando a nós por medio dunha xornalista.

20:41_ Procédese á exposición das propostas á Asamblea:

 • A cuestión do levantamiento da praza queda aprazada.
 • Recórdase que as propostas expostas a continuación votaranse mañá.
   • Proposta de revisión da lei electoral. Ábrese a ronda de debate.
    • 1º Participante: Fala de que esta modificación non implicaría cambios significativos pero que si ten unha grande carga simbólica.
    • 2º Participante: Méntase a pasada reforma que tiña fins restrictivos para coaparticipación de partidos minoritarios. Afirma que é unha vergoña a pouca divulgación que se lle deu.
    • 3º Participante: Fala da eliminación da gratuidade de libros de texto no ámbito estudiantil por parte do gobernó da Xunta da Administración Feijoo facendo alusión as vindeiras eliminación das subención para a obtención de libros.
    • Moderador: Fai un chamamento a que nas intervención se centren nos temas a tratar.
    • 4º Participante: Remarca que nas asambleas debían facerse propostas enfocadas a darlle unha finalidade ó movemento. Solicita unha aclaración de cómo se chega a facer propostas ás comosións para ós chegados recentemente ó movemento.
    • Peche da ronda de debate.
Proposta enfocada a unha alternativa do banco tradicional basándose no modelo da banca ética. Ábrese a ronda de debate.
1º Participante: Mostra una opinión favorable á proposta recriminando o modelo de entidade financeira clásica.
2º Participante: Opinión a favor da proposta considerándoa interesante pero pendente de matices. Resalta a inexistencia de bancos éticos.
3º Paricipante: Emprega o modelo de banca ética mostrando conformidade. Xuxire postos de información sobre a banca ética ás portas das sucursasis das grandes entidades financeiras.
4º Participante: Fala de “Fiare” unha entidade de banca ética que segundo el está moi ben pero que non pode dar moitos servizos pola falta de capital social. Tamén comenta que todos os socios poden tomar decisión.
5º Participante: Cliente da banca ética conforme coa proposta fala da “COOP 57”: unha cooperativa de crédito que ademáis apoia proxectos sociais e culturais.
6º Participante: Cliente da entidade “Triados”, aparentemente conforme coa proposta , afirma que dita entidade pertencente ó modelo da banca ética goza dun manexo sinxelo para os usuarios.
7º Participante: Disconforme coa proposta. Afirma que a banca ética é privada, o que implica un beneficio. Deixa caer que o único modelo factible é o da banca pública, a cal aparece nos oito puntos do manifesto.
8º Participante: Conforme co participante anterior fai unha crítica do fondo de rescate bancario facendo un chamaneto ó emprego do denominado “banco colchón”. Sacando os cartos do banco e reivinicando o comercio tradicional criticando á súa vez as formas de pago on line. Segundo el para que os carrto s xeren beneficios deben “ circular pola rúa”.
Moderador: Lémbrase que esta proposta sae de democracia económica e que será sometida mañá a votación.
Peche de ronda de debate.
Proposta de extensión participativa: Facer a partir do sábado 18 asambleas nos barrios. Repítese a cita da proposta.
Abrese ronda de debate:
1º Participante: Conforme, pon de relevo que na acampada de Granada xa se está levando a cabo. Fai un chamamento ao esforzó informativo.
2º Participante: Inconforme, afirma que levamos 18 dias de acampada e que non deberíamos esperar 15 dias máis para aplicar esta medida. Pide que acortemos o tempo para aplicar esta proposta. Informanos tamén de que a Associación Cidade Vella está disposta a ceder bares para poder facer as xuntanzas e que ademais tamén está disposta a emitir un comunicado de apoio para com o movemento.
Participante nº3: Afirma que concentrar todas as sesión no mesmo dia pode reducir a capacidade operativa do grupo de extención. Seria mellor facelo en diferentes días ainda que foran na mesma semana.
Participante nº4: Aclara que maña en Vilagarcia tratarase do tema da decentralización da acampada, que se vincula con este tema, e que ademais, aparta das assambleas en barrios seria interesante en festas e praias.
Moderador fai un chamamento a acotar o campo de debate.
21:09 – Remate da Asamblea, recordando que segundo o protocolo aprobado na semanaanterior non hai microaberto despois da Assembleia, pero se a propia Assembleia é favorable ao micro aberto este realizarase. Aprovase o micro aberto.
21:10 – Abrese a sesión de micro aberto, recordando que remata ás 22:00.
Participante nº1: Fai duas propostas, un saxún solidario co terceiro mundo, e que a igrexa católica non estexa isenta de impostos.
Moderador: fai un recordatorio dicindo que as propostas deben ser presentadas por escrito para seren sopesadas.
Participante nº2: Fai a proposta de creación de un comisión de diversidade adicada a reinvindicar a inclusión social de grupos minoritários.
Participante nº3: Da os animos ao movemento para saer á rúa.
Participante nº4: Dan as grazas ao movemento en nome de Democracia Real Xa Santiago. Informan do itenerário da manifestación do dia 19, que saira da Alameda ás 18.00 para rematar no Obradoiro. Pide axuda con persoal de seguridade e informa que están recadando fondos para actividade vinculadas á manifestación.
Participante nº5: pide desculpas pois ao falar de Banca Ética anteriormente, non deu a entender que Banca Ética apoiaselle mentres sexa ética, que que non se falou de banca estatal pois esta reinvindicación xa aparece nos 8 Puntos.
Particpante nº6: lectura de poema.
Participante nº7: reflexión sobre a proposta do 5% dos votos, manifestando a súa preocupación polas declaracións do Partido Popular, que afirma que deberia gobernar o partido que simplemente teña máis votos.
21.33 – Peche de sesión e anuncio de programación cultural.
Secretário: Adrián
Transcritores: Marta e Manel
Revisora: Nerea

----------------------
Acta de la asamblea del Viernes día 3 de Junio del 2011

20:05 Comienzo de la Asamblea
Se aprueba la orden del día:
Lectura del Manifiesto
Información de las comisiones
Presentación de propuestas
Se procede la lectura del manifiesto
Información de las comisiones y propuestas:
Comisión de información: se informa del cambio de estructura y asignación del libro de firmas.
Comisión de coordinación: Se presenta la recopilación del horario de juntas de comisión que estarán impresas en información a partir de mañana. Se habla de las nuevas competencias de información que se basan en la ayuda a la comunicación intercomisional por medio de enlaces de comisión. Se informa de la recogida de tiendas para la limpieza general y redistribución del campamento que se había llevado a cabo mañana.
Comisión de extensión: Se facilita información sobre la propuesta de salir a los barrios teniendo como propuesta de partida el 18 de Junio. Se sugieren charlas en los institutos y un punto informativo en Ánxel Casal.
Comisión de audiovisuales: Se continúa con los informativos con un día de retraso con el referente de la información que trata. Se siguen subiendo venidlos en www.youtube.com y está en desarrollo a grabación de un documental. Una de las personas que va a Madrid pertenece la Audiovisual; también irá una persona de esta comisión a Vilagarcía.
Comisión de infraestructuras: Se hace llamamiento a ceder baterías recargables para extender nuestras competencias de energías renovables.
Comisión legislativa: Se hace una propuesta de la opcionalidade de la banca ética. Estuvieron toda la semana estudiando la propuesta; defienden su aplicabilidad a nivel municipal y comarcal. Hoy se exponen mañana se someterá la votación.
Comisión de información habla de parte de la comisión de económica: Ponen de relieve el gasto que supone ir a Madrid. Poner dinero en el fondo implica un serio desgaste del incluso y se sugiere una posible aportación extra por medio de donaciones, incidiendo que se sigue aceptando aportacións.
Comisión de la asamblea: Se comunica que es una comisión de recenté creación con filosofía de foro abierto. Hace hincapié de la necesidad de moderadores nuevos y transcriptores de las actas? Se solicita en el día de la asamblea a máxima participación de los involucrados suspendiendo temporalmente sus función haciendo acto de presencia a las 18 de la tarde en la carpa de información (posible cambio de lugar). También se hace un llamamiento la presencia en asamblea de todos los miembros de las diferentes comisión.

20:35_ Información de la reunión de comisiones realizada en el día de hoy.
En ella lemráronse a los diferentes puntos de las comisión. Se realizó a 13 de la tarde por mor de la cacerolada previa hecha delante del Parlamento en la que dos compañeros entraron dentro del Parlamento dejando el manifestó con los puntos. Esta acción no reconocida a nivel jurídico la comisión legislativa está en la búsqueda de un medio legal. Se informa también de que cuatro personas de esta acampada salieron la interacampada de Madrid despóis del hablado tras lo primero encontró virtual (ralizado hace unos días). Mañana también habrá un encontró en Vilagarcía al que asistirán diferentes miembros de la acampada. Méntade también la manifestación del 19 de Junio haciendo un llamamiento de asistencia. Se recuerda también que el 15 de Octubre habrá una movilización mundial de indignados. Se hace saber  que la FEAT emitió una nota afirmando que se de la mala imagen siendo perxudicial para el desarrollo de las actividades hosteleiras de la ciudad.
Se hace una corrección del anteriormente citado por la cual se nos informa de que dicta nota no fue dirigida a nosotros directamente sino que fue  dirigida al Ministerio de Interior llegando a nosotros por medio de una periodista.

20:41_ Se procede a la exposición  de las propuestas a la Asamblea:

La cuestión del levantamiento de la plaza queda aplazada.
Se recuerda  que las propuestas  expuestas a continuación se votarán mañana.
Propuesta de revisión de la ley electoral. Se abre la ronda de debate.
1º Participante:  Habla de que esta modificación no implicaría cambios significativos pero que sí tiene una grande carga simbólica.
2º Participante: Méntase la pasada reforma que tenía fines restrictivos para coaparticipación de partidos minoritarios. Afirma que es una vergüenza  a poca divulgación que se le dio.
3º Participante: Habla de la eliminación de la gratuidad de libros de texto en el ámbito estudiantil por parte del gobernó de la Xunta de la Administración Feijoo haciendo alusión las próximas eliminación de las subención  para la obtención de libros.
Moderador:  Hace un llamamiento  a que en las intervención se centren nos temas a tratar.
4º Participante:  Remarca que en las asambleas debían  hacerse propuestas enfocadas a darle una finalidad al movimiento. Solicita una aclaración de cómo se llega a hacer propuestas a las comosións para a los llegados recién al movimiento.
Cierre de la ronda de debate.
Propuesta enfocada la una alternativa del banco tradicional basándose en el modelo de la banca ética. Se abre la ronda de debate.
1º Participante: Muestra una opinión favorable a la propuesta recriminando el modelo de entidad financiera clásica.
2º Participante: Opinión a favor de la propuesta considerándola interesante pero pendiente de matices. Resalta la inexistencia de bancos éticos.
3º Paricipante: Emplea  el modelo de banca ética mostrando conformidad. Xuxire puestos de información sobre la banca ética a las puertas de las sucursasis de las grandes entidades financieras.
4º Participante: Habla de ?Fiare? una entidad de banca ética que segundo él está muy bien pero que no puede dar muchos servicios por la falta de capital social. También comenta que todos los socios pueden tomar decisión.
5º Participante: Cliente de la banca ética conforme con la propuesta  habla de la ?COOP 57?: una cooperativa de crédito que ademáis apoya proyectos sociales y culturales.
6º Participante: Cliente de la entidad ?Triados?, aparentemente conforme con la propuesta , afirma que dicta entidad perteneciente al modelo de la banca ética disfruta de uno manejo sencillo para los usuarios.
7º Participante: Disconforme con la propuesta. Afirma que la banca ética es privada, lo que implica un beneficio. Deja caer que el único modelo factible es lo de la banca pública, la cual aparece en los ocho puntos del manifiesto.
8º Participante: Conforme con el participante anterior hace una crítica del fondo de rescate bancario haciendo un chamaneto al empleo del denominado ?banco colchón?. Sacando el dinero del banco y reivinicando el comercio tradicional criticando a su vez las formas de pago on line. Segundo él  para que los carrto s generen beneficios deben ? circular por la calle?.
Moderador: Se recuerda que esta propuesta sale de democracia económica y que será sometida mañana a votación.
Cierre de ronda de debate.
Propuesta  de extensión participativa: Hacer a partir del sábado 18 asambleas en los barrios. Se repite la cita de la propuesta.
Abrese ronda de debate:
            1º Participante: Conforme, ponen de relieve que en la acampada de Granada ya se está llevando a cabo. Hace un llamamiento al esforzó informativo.
            2º Participante: Inconforme, afirma que llevamos 18 las dice de acampada y que no me los debería esperar 15 las dice más para aplicar esta medida. Pide que acortemos el tiempo para aplicar esta propuesta. Informanos también de que la Associación Ciudad Vieja está dispuesta a ceder bares para poder hacer las juntas y que además también está dispuesta a emitir un comunicado de apoyo para com el movimiento.
            Participante nº3: Afirma que concentrar todas las sesión en el incluso la dice puede reducir la capacidad operativa del grupo de extención. Seria mejor hacerlo en diferentes días ainda que habían sido en la misma semana.
            Participante nº4: Aclara que destreza en Vilagarcia  se tratará del tema de la decentralización de la acampada, que se vincula con este tema, y que además, aparta de las assambleas en barrios seria interesante en fiestas y playas.
            Moderador  hace un llamamiento a acotar el campo de debate.
21:09 ? Final de la Asamblea, recordando que según el protocolo aprobado en la semanaanterior no hay microaberto después de la Assembleia, pero si la propia Assembleia es favorable al micro abierto este se realizará. Aprovase el micro abierto.
21:10 ? Abrese la sesión de micro abierto, recordando que remata a las 22:00.
            Participante nº1: Hace duas propuestas, un saxún solidario con el tercero mundo, y que la iglesia católica no estexa isenta de impuestos.
            Moderador: hace un recordatorio diciendo que las propuestas deben ser presentadas por escrito para ser sopesadas.
            Participante nº2: Hace la propuesta de creación de un comisión de diversidad dedicada a reinvindicar la inclusión social de grupos minoritários.
            Participante nº3: De la los animos al movimiento para saer a la calle.
            Participante nº4: Dan las gracias al movimiento en nombre de Democracia Real Ya Santiago. Informan del itenerário de la manifestación del la dice 19, que saira de la Alameda a las 18.00 para finalizar en el Obradoiro. Pide ayuda con personal de seguridad e informa que están recaudando fondos para actividad vinculadas a la manifestación.
            Participante nº5: pide disculpas pues al hablar de Banca Ética anteriormente, no dio a entender que Banca Ética apoiaselle mientras sea ética, que que no se habló de banca estatal pues esta reinvindicación ya aparece en los 8 Puntos.
            Participante nº6: lectura de poema.
            Participante nº7: reflexión sobre la propuesta del 5% de los votos, manifestando su preocupación por las declaraciones del Partido Popular, que afirma que deberia gobernar el partido que simplemente tenga más votos.
21.33 ? Cierre de sesión y anuncio de programación cultural.
Secretário: Adrián
Transcritores: Marta y Manel
Revisora: Nerea

7 comentarios:

 1. Ola, eu estou máis que disposto a facer unha achega de cartos, pero coa condición previa de que se fagan públicas as entradas e saídas de cartos. O que non vou facer é dar cartos "a lo loco" sen saber en qué se gastan exactamente. Falta un xesto de transparencia neste senso. Estámoslles a esixir esto á clase política. Deamos exemplo: contas claras!

  ResponderEliminar
 2. Xaxún solidario co TERCEIRO MUNDO??? Carallo... eu pensaba que só había un mundo.......

  ResponderEliminar
 3. Andrés, las cuentas ya son públicas, y están a tu disposición en la comisión economica.

  ResponderEliminar
 4. Ah bueno. Si pilláis pasta ya entiendo mejor todo esto ahora.

  Avisad a las feministas de que sus compañeras de Madrid están fingiendo violaciones, por si a ellas les interesase también. No hay publicidad mala ni rasurado perfecto.

  ResponderEliminar
 5. lembrádevos de cambiar o título da entrada... onte foi 3...
  felicito o traballo da comisión de comunicación: hai que ver como foron progresando neste blog!

  ResponderEliminar
 6. Xa está arranxado o da data... cousas de traballar con nocturnidade ;-) Grazas polo aviso e polos ánimos, Anónimo das 10.54.

  ResponderEliminar
 7. gracias por los animos!!

  ResponderEliminar