elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

jueves, 9 de junio de 2011

Resumo da acta do Foro Aberto do día 7/6/11

-20:11: Comeza sesión de Foro Aberto
-Procédese á lectura da orde do día.
-Procédese á lectura do manifesto.
-20:19: Informes de Comisións
-Comisión de Comunicación: Solicítase oficialización inmediata da Comisión do “bo rollito”
-Comisión de Asemblea: Chamamento á participación na asemblea
-Comisión de Cultura: Procede á exposición do programa de mañá
-Comisión Lexislativa: Expón que estase a levar a cabo un proceso de contacto con plataformas que traten o tema de problemáticas de desaucio
-Comisión de infraestruturas: Presentación dos novos soportais, e fai chamamento á recadación de material.
-Comisión de Audiovisuais: Chamamento a suxerencias para o nome da radio da acampada
-Comisión de Extensión (in absentia): comezará a traballar dende mañá dende outros enclaves. Procédese a nomealos
-Información: procédese a nomear os puntos de debate, e o procedemento no micro pechado


-20:30: Exposición de Propostas do primeiro punto a debate
-1ª: Levar a cabo accións concretas sobre a toma de posesión das alcaldías o vindeiro día 11/6/11.
-2ª: Consensuar accións para a manifestación convocada para o día 19/6/11.
-3ª: Consenso sobre a marcha popular cara Madrid dende 5 puntos da Xeografía peninsular.
-20:30: comeza turno de debate pechado
-Participante nº1: Conforme coa primeira proposta. Considera que as accións dese d´ñia deben trascender. Conforme coa segunda proposta. Disconforme coa terceira proposta. Considera que Este tipo de accións deben ser prioritarias no territorio de Galicia antes que fora.
-Participante nº2: Conforme coa primeira proposta, considerando accións nos concellos periféricos ese día atendendo á vicisitude de que en santiago a toma de posesión da alcaldía farase uns días despois.
-Participante nº3: Conforme coa primeira proposta, pero matizando que no caso do obradoiro debería agardarse ate a toma de posesión en Santiago, para facerlle ao novo alcalde un forte recibimento. Conforme coa segunda proposta, engadindo a idea de facer un referendo propio ese día. Disconforme coa marcha a Madrid, considera tamén que galicia debería ter prioridade. Propón unha carabana da Indignación para percorrer toda a xeografía galega.
-Participante nº4: Ratifícase no anteriormente citado.
-Participante nº5: conforme coa primeira proposta, considera que hai que estudar en profundidade as accións a emprender. Conforme coa segunda proposta. Disconforme coa terceira proposta. Considera que ir a Madrid carece de sentido, e que debería darse prioridade á difusión por Galicia.
-Participante nº6: Considera que as intervencións anteriores parten dunha base errónea, que os participantes anteriores están desinformados. Conforme coa terceira proposta, pois considera que é perfectamente factible a viaxe a Madrid
-Participante nº7: Conforme coa primeira proposta. Con respecto á terceira, non discrepa abertamente coa marcha a Madrid, pero considera que é prioritario vertebrar o movemento en Galicia. Necesidade de actuar acordes a unha realidade comarcal dende a acampada.
-Participante nº8: Conforme coa opinión expresada polo participante nº6. Conforme coa segunda proposta, e roga se explicasen se procede as novidades vinculadas coa manifestación.
-Participante nº9: conforme coa primeira proposta. Conforme coa segunda proposta. Con respecto á suxerencia da creación dunha caravana galega, manifestase conforme. Conforme tamén coa terceira proposta en sí, afirmando que podería facerse de forma transversal.
-Participante nº10: conforme coa primeira proposta, considerando que independentemente de que o día 11 non implique nada para o movemento no obradoiro, si sería unha mostra de apoio ao resto de acampadas. Suxire que para a toma de posesión do cargo do novo alcalde, se facilite a información de que non ten publicado o seu patrimonio. Conforme coa segunda proposta, informando da proposta dun slogan neutro que non vincule en concreto a ningunha agrupación. Considera que a marcha a Madrid plantexa problemas de forzas, dandolle tamén prioridade a Galicia.
-Participante nº11: Ratifícase no anteriormente citado.
-Participante nº12: Afirma que a marcha a Madrid e a Caravana por Galicia poden ser perfectamente sincronizables, e que a realización de unha non descarta a outra.
-Participante nº13: Aclara que a marcha a Madrid foi proposta pola asemblea Barecelonesa, e que non se trata de unha intentona centralista. Suxire sincronía e comunicación entre os representantes da acampada presentes en Vilagarcía e Sol para analizar as propostas.
-Participante nº14: Considera que o movemento debe enfocar neste momento todas as súas enerxías en levar a cabo estas propostas
-Participante nº15: Considera que a marcha sobre Galicia é prioritaria sobre a de Madrid.
-Participante nº16: Aclaración das diferenzas entre os acampados do obradoiro e Democracia Real Xa. Afirma que ambas son estruturas diferentes no seu ámbito de acción, pero unidas no marco de pensamento. Moitos dos participantes do movemento atópanse en ambas estruturas.
-Participante nº17: Conforme coa primeira proposta. Conforme coa segunda proposta. Considera prioritaria a marcha por Galicia.
-Participante nº18: considera que a corrupción é algo que afecta a tódolos cidadáns,chama á solidaridade co resto de concellos o día 11. Con respecto á terceira proposta, ve perfectamente posible a sincronía entre esta e unha marcha por Galicia.
-Procédese ao resumo do turno de debate pechado sobre dita proposta
-21:34: Exposición de Propostas do segundo punto a debate
-Exponse o falado onte na Xuntanza de Comisión, na que quedou patente a necesidade dun espazo físico onde desenrolar as actividades cando se produza o levantamento da acampada. Para isto baralláronse as seguintes posibilidades:
.Emprego dun Edificio desocupado
.Aluguer dun local
Tamén expuxéronse os plans de acción cando isto acontecese:
.Punto de información fixo no obradoiro
.puntos de información rotativos polas principais prazas da cidade.
.Accións de rúa e divulgación
.Continuidade do foro aberto no Obradoiro
.Na fin de semana as actividades manterán o obradoiro coma centro neurálxico.
-Procédese a explicar cales serán as novas competencias das comisións unha vez descentralizada a actividade do Obradoiro
-21:40: Comeza a ronda pechada de debate
-Participante nº1: Chamamento a expoñer as opinións sobre o tema a debaer. Considera que deberíase buscar un espazo público alternativo, cunhas infraestruturas favorables para un rendemento sostible.
-Participante nº2: Considera que o aluguer debería ser a derradeira alternativa, e que nese caso deberíanse colleitar fondos para colaborar co aluguer.
-Participante nº3: Considera que deberíanse levar adiante propostas para permitir colaborar a aquelas persoas que só poidan adicarse a tempo parcial, pequenas tarefas que fagan factible a colaboración
-Participante nº4: Suxire acampadas esporádicas tralo levantamento. Considera que é un método perfectamente factible. Considera que a ocupación dun edificio é unha medida pouco favorable de cara ao público, pero que se se tratase dun edificio público non ten nada que obxectar.
-Participante nº5: considera que antes de barallar o levantamento, ou sequera poñerlle fecha, habería que contar cun espazo estable. Considera que non se pode renunciar de todo ao espazo do obradoiro, aínda que podería supor un problema en inverno.
-Participante nº6: Considera que manter un punto fixo na plaza é fundamental.
-Participante nº7: Considera a permanencia no obradoiro algo necesario ate que se teña unha organización esóxena consolidada. Considera que unha vez se consiga, as asembleas de forma constante non terían por qué desaparece. Alega que noutros lugares esta filosofía xa se aplica.
-Participante nº8: Ratifícase no anteriormente citado, pero considera de vital importancia ocupar outros espazos. Considera que xerar debates é a clave para a supervivencia do movemento. Fai un chamamento á participación.
-Participante nº9: Considera que a pesar de que a permanencia coma acampada no obradoiro non pode ser eterna, debería prolongarse un pouco máis. As actividades realizadas polo movemento dependen neste momento da permanencia no Obradoiro.
-Participante nº10: Observa a cada vez maior ausencia de xente en asembleas. Considera o levantamento unha cuestión prioritaria. Considera que sobran comisións nos plans de continuidade.
-Participante nº11: Require propostas de organización para o futuro. Apela ao realismo e profire palabras de alento para coa asemblea.
-Participante nº12: Co referente a intervencións anteriores, considera que o grande paso xa está dado. Considera que o apoio popular debería verse reflexado na asistencia ás asembleas. Considera de importancia vital a expansión do movemento fora da praza.
-Participante nº13: Fai un chamamento a pensar en grande.
-Proposta (irregular): Dada a baixa de persoal, a cantidade de traballo corre o perigo de non ser sostible. En consecuencia, proponse a suspensión temporal da xuntanza de comisións matutina, aproveitando a asemblea para tratar os temas que habitualmente competen a dita xuntanza.
-Participante nº14: Considera que se debe seguir na rúa
-Participante nº15: Considera que a permanencia da acampada é inviable. Considera que a ocupación é un dereito. Considera que na manifestación do día 19, deberíase facer fincapé en reclamar a dimisión de Felipe Puig.
-Participante nº16: Propón a creación de grupos de busca polos barrios, localizando vivendas aptas para a ocupación
-Participante nº17: En alusión ao anteriormente citado, solicita se facilite información para proceder a esa busca.
-Participante nº18: Considera que a proposta de suprimir temporalmente a xuntanza de comisións da mañá é boa, pero que chega un pouco tarde.
-Infórmase de que os cartaces de extensión xa están preparados e listos para ser difundidos.
-Participante nº19: Consciente da non permanencia indefinida do campamento. Fai chamamento á reflexión sobre o falado hoxe en asemblea.
-Participante nº20: considera que o traballo das comisións podería rentabilizarse
-Participante nº21: Considera que a xuntanza de comisións podería aplazarse para despois da asemblea, fai un chamamento á colaboración no traballo do campamento.
-22:39: Peche de sesión de Foro Aberto

---------------------------------------------------------------

-20:11: Comienza sesión de Foro Abierto
-Se procede a la lectura de la orden del día.
-Se procede a la lectura del manifiesto.
-20:19: Informes de Comisiones
-Comisión de Comunicación: Se solicita oficialización inmediata de la Comisión del "bueno rollito"
-Comisión de Asamblea: Llamamiento a la participación en la asamblea
-Comisión de Cultura: Procede a la exposición del programa de mañana
-Comisión Legislativa: Expone que se está llevando a cabo un proceso de contacto con plataformas que traten el tema de problemáticas de desahucio
-Comisión de infraestructuras: Presentación de los nuevos soportales, y hace llamamiento a la recaudación de material.
-Comisión de Audiovisuales: Llamamiento a sugerencias para el nombre de la radio de la acampada
-Comisión de Extensión (in absentia): comenzará a trabajar desde mañana desde otros enclaves. Se procede a nombrarlos
-Información: se procede a nombrar los puntos de debate, y el procedimiento en el micro cerrado
-20:30: Exposición de Propuestas del primer punto a debate
-1ª: Llevar a cabo acciones concretas sobre la toma de posesión de las alcaldías el próximo día 11/6/11.
-2ª: Consensuar acciones para la manifestación convocada para el día 19/6/11.
-3ª: Consenso sobre la marcha popular cara Madrid desde 5 puntos de la Geografía peninsular.
-20:30: comienza turno de debate cerrado
-Participante nº1: Conforme con la primera propuesta. Considera que las acciones deben trascender. Conforme con la segunda propuesta. Disconforme con la tercera propuesta. Considera que este tipo de acciones deben ser prioritarias en el territorio de Galicia antes que había sido.
-Participante nº2: Conforme con la primera propuesta, considerando acciones en los ayuntamientos periféricos ese día atendiendo a la vicisitud de que en Santiago la toma de posesión de la alcaldía se hará unos días después.
-Participante nº3: Conforme con la primera propuesta, pero matizando que en el caso del Obradoiro debería esperarse a la toma de posesión en Santiago, para hacerle al nuevo alcalde un fuerte recibimiento. Conforme con la segunda propuesta, añadiendo la idea de hacer un referéndum propio ese día. Disconforme con la marcha a Madrid, considera también que Galicia debería tener prioridad. Propone una carabana de la Indignación para recorrer toda la geografía gallega.
-Participante nº4: Se ratifica en lo anteriormente citado.
-Participante nº5: conforme con la primera propuesta, considera que hay que estudiar en profundidad las acciones a emprender. Conforme con la segunda propuesta. Disconforme con la tercera propuesta. Considera que ir a Madrid carece de sentido, y que debería darse prioridad a la difusión por Galicia.
-Participante nº6: Considera que las intervenciones anteriores parten de una base errónea, que los participantes anteriores están desinformados. Conforme con la tercera propuesta, pues considera que es perfectamente factible el viaje a Madrid
-Participante nº7: Conforme con la primera propuesta. Con respecto a la tercera, no discrepa abiertamente con la marcha a Madrid, pero considera que es prioritario vertebrar el movimiento en Galicia. Necesidad de actuar acordes a una realidad comarcal desde la acampada.
-Participante nº8: Conforme con la opinión expresada por el participante nº6. Conforme con la segunda propuesta, y ruega se explicaran si procede las novedades vinculadas con la manifestación.
-Participante nº9: conforme con la primera propuesta. Conforme con la segunda propuesta. Con respeto a la sugerencia de la creación de una caravana gallega, manifestara conforme. Conforme también con la tercera propuesta en sí, afirmando que podría hacerse de forma transversal.
-Participante nº10: conforme con la primera propuesta, considerando que independientemente de que el día 11 no implique nada para el movimiento en el Obradoiro, sí sería una muestra de apoyo al resto de acampadas. Sugiere que para la toma de posesión del cargo del nuevo alcalde, se facilite la información de que no ha publicado su patrimonio. Conforme con la segunda propuesta, informando de la propuesta de un eslogan neutro que no vincule en concreto la ninguna agrupación. Considera que la marcha a Madrid plantea problemas de fuerzas, dándole también prioridad a Galicia.
-Participante nº11: Se ratifica en lo anteriormente citado.
-Participante nº12: Afirma que la marcha a Madrid y la Caravana por Galicia pueden ser perfectamente sincronizables, y que la realización de una no descarta la otra.
-Participante nº13: Aclara que la marcha a Madrid fue propuesta por la asamblea Barcelonesa, y que no se trata de una intentona centralista. Sugiere sincronía y comunicación entre los representantes de la acampada presentes en Vilagarcía y Sol para analizar las propuestas.
-Participante nº14: Considera que el movimiento debe enfocar hoy por hoy todas sus energías en llevar a cabo estas propuestas
-Participante nº15: Considera que la marcha sobre Galicia es prioritaria sobre la de Madrid.
-Participante nº16: Aclaración de las diferencias entre los acampados del Obradoiro y Democracia Real Ya. Afirma que ambas son estructuras diferentes en su ámbito de acción, pero unidas en el marco de pensamiento. Muchos de los participantes del movimiento se encuentran en ambas estructuras.
-Participante nº17: Conforme con la primera propuesta. Conforme con la segunda propuesta. Considera prioritaria la marcha por Galicia.
-Participante nº18: considera que la corrupción es algo que afecta a todos los ciudadanos,llama a la solidaridad con el resto de ayuntamientos el día 11. Con respecto a la tercera propuesta, ve perfectamente posible a sincronía entre esta y una marcha por Galicia.
-Se procede al resumen del turno de debate cerrado sobre dicha propuesta
-21:34: Exposición de Propuestas del segundo punto a debate
-Se exponen lo hablado ayer en la Junta de Comisión, en la que quedó patente a necesidad de un espacio físico donde desarollar las actividades cuando se produzca el levantamiento de la acampada. Para esto se barajaron las siguientes posibilidades:
.Empleo de un Edificio desocupado
.Alquiler de un local
También se expusieron los planes de acción cuando esto aconteciera:
.Punto de información en el Obradoiro
.puntos de información rotativos por las principales plazas de la ciudad.
.Acciones de calle y divulgación
.Continuidad del foro abierto en el Obradoiro
.En el fin de semana las actividades mantendrán el Obradoiro como centro neurálgico.
-Se procede a explicar cuáles serán las nuevas competencias de las comisiones una vez descentralizada la actividad del Obradoiro
-21:40: Comienza la ronda cerrada de debate
-Participante nº1: Llamamiento a exponer las opiniones sobre el tema a debatir. Considera que se debería buscar un espacio público alternativo, con unas infraestructuras favorables para un rendimiento sostenible.
-Participante nº2: Considera que el alquiler debería ser la última alternativa, y que en cuyo caso se deberían cosechar fondos para colaborar con el alquiler.
-Participante nº3: Considera que se deberían llevar adelante propuestas para permitir colaborar a aquellas personas que sólo puedan dedicarse a tiempo parcial, pequeñas tareas que hagan factible la colaboración
-Participante nº4: Sugiere acampadas esporádicas tras el levantamiento. Considera que es un método perfectamente factible. Considera que la ocupación de un edificio es una medida poco favorable a cara descubierta al público, pero que si se tratara de un edificio público no tiene nada que objetar.
-Participante nº5: considera que antes de barajar el levantamiento, o siquiera ponerle fecha, habría que contar con un espacio estable. Considera que no se puede renunciar de todo al espacio del Obradoiro, aunque podría suponer un problema en invierno.
-Participante nº6: Considera que mantener un punto fijo en la plaza es fundamental.
-Participante nº7: Considera la permanencia en el Obradoiro algo necesario hasta que se tenga una organización exógena consolidada. Considera que una vez se consiga, las asambleas de forma constante no tendrían por qué desaparecer. Alega que en otros lugares esta filosofía ya se aplica.
-Participante nº8: Se ratifica en lo anteriormente citado, pero considera de vital importancia ocupar otros espacios. Considera que generar debates es la clave para la supervivencia del movimiento. Hace un llamamiento a la participación.
-Participante nº9: Considera que a pesar de que la permanencia como acampada en el Obradoiro no puede ser eterna, debería prolongarse un poco más. Las actividades realizadas por el movimiento dependen hoy por hoy de la permanencia en el Obradoiro.
-Participante nº10: Observa a cada vez mayor ausencia de gente en asambleas. Considera el levantamiento una cuestión prioritaria. Considera que sobran comisiones en los planes de continuidad.
-Participante nº11: Requiere propuestas de organización para el futuro. Apela al realismo y profiere palabras de aliento para con la asamblea.
-Participante nº12: Con lo referente a intervenciones anteriores, considera que el gran paso ya está dado. Considera que el apoyo popular debería verse reflejado en la asistencia a las asambleas. Considera de importancia vital la expansión del movimiento fuera de la plaza.
-Participante nº13: Hace un llamamiento a pensar en grande.
-Propuesta (irregular): Dada la baja de personal, la cantidad de trabajo corre el peligro de no ser sostenible. En consecuencia, se proponen la suspensión temporal de la junta de comisiones matutina, aprovechando la asamblea para tratar los temas que habitualmente competen a dicha junta.
-Participante nº14: Considera que se debe seguir en la calle
-Participante nº15: Considera que la permanencia de la acampada es inviable. Considera que la ocupación es un derecho. Considera que en la manifestación del día 19, se debería hacer hincapié en reclamar la dimisión de Felipe Puig.
-Participante nº16: Propone la creación de grupos de busca por los barrios, localizando viviendas aptas para la ocupación
-Participante nº17: En alusión a lo anteriormente citado, solicita se facilite información para proceder a esa busca.
-Participante nº18: Considera que la propuesta de suprimir temporalmente la junta de comisiones de la mañana es buena, pero que llega un poco tarde.
-Se informa de que los carteles de extensión ya están preparados y listos para ser difundidos.
-Participante nº19: Consciente de la no permanencia indefinida del campamento. Hace llamamiento a la reflexión sobre lo hablado hoy en asamblea.
-Participante nº20: considera que el trabajo de las comisiones podría rentabilizarse
-Participante nº21: Considera que la junta de comisiones podría aplazarse para después de la asamblea, hace un llamamiento a la colaboración en el trabajo del campamento.
-22:39: Cierre de sesión de Foro AbiertoNo hay comentarios:

Publicar un comentario