elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

jueves, 26 de mayo de 2011

ACTA ASEMBLEA 25/5/20111. Lectura do manifesto.

2. Lectura da Acta de onte.

3. Chamamento ás comisións:
 • Com. Economía:
Explicación dos gastos da acampada (gasolina e gas, parafusos, torcas, etc.).
Propostas: optimización de recursos (xerador eólico), redución do gasto de gasolina e gas.
Doazón de 0'50 € ou máis unha vez á semana no caso de quedar sen doazóns. Transparencia.
 • Com. Infraestructuras: deixar de utilizar gasolina e xerador. Utilización de xeradores eólicos (obradoiros) e solares. Petición de material.
 • Com. Comida.: optimización de enerxía na cociña (cociña solar, forno solar), aforro en gas e xerador.
 • Com. Propaganda: deseño de logotipos, participación.
 • Com. Audiovisuais: realización dunha radio. Xa non emite por youtube por motivos de grupos de presión. Petición de técnicos.
 • Com. Comunicación: lectura dunha reflexión para as redes sociais. Radio local no Obradoiro.
 • Com. Cultura: programación do día 26.
 • Com. Lexislativa: explicación da organizacion: 3 grupos de traballo (democracia social, económica e política) con temas transversais.
  4. Propostas do día anterior e votación:
 • Proposta de carácter urxente: dado que a semana que vén son as festas da Ascensión, facer festas populares alternativas ás do concello.
 • Debate sobre a proposta:
u.p. Di que é un erro volver a cousas periféricas á acampada.
u.p. Fala das asociacións que constitúen as festas.
u.p. Defende a despolitización da acampada.
u.p. Defende as festas pola heteroxeneidade das asociacións vinculadas ás festas populares.
u.p. Di que non debemos apoiar.
u.p. Di que se este acto non é politico que baixe o espírito santo.
u.p. Defende as festas polos puntos de unión que temos.

- Proposta: (di que onte propuxo cousas e que a asemblea non as vota) noutras cidades o 19 de xuño haberá manifestacións multitudinarias, proposta de unión da acampada.

u.p. Apoia a causa.
u.p. Lectura das estruturas de asembleas xa lidas en días anteriores.
u.p. Dende a com. de Propaganda din que xa teñen a idea de saír todos os días ás 19 horas saír en pasarrúas acercando a xente a acampada.
u.p. Propón: crear grupos de traballo onde cada quen traballe onde lle interese.

Votación: aprobada

- Proposta: unha actividade á semana fóra do obradoiro.

Votación: aprobada.

Proposta: propón facer asembleas máis distanciadas, non todos os días: polas mañás trataríanse temas relacionados coa estrutura da acampada; polas tardes reuniríanse as comisións. Ás 20 horas convocatoria na que as comisións informen e divulguen e a xente poida facer propostas que o día seguinte se someterán a votación. Os venres e os sábados habería asembleas xerais. O primeiro día levaríase a proposición dun tema sen votación e o sábado seguiríase discutindo e votaríase se procedese.

u.p. Di que a asemblea ten que ser dinámica.
u.p. Di que cando na asemblea se ve dúbida é por que hai falta de reflexión.
u.p. Ten controversia en facer 2 asembleas á semana, xa que a xente vai vir menos.
u.p. Di que durante a fin de semana a maioría de estudantes teñen que voltar á casa.
u.p. O inciador da proposta aclara que haberá asembleas todos os días pero non asembleas de carácter político relacionadas co manifesto.

Votación: deixase para mañá.

Micro aberto

Paco: proposta individual: que cada persoa pense o que quere ou o que busca obter deste movemento. Reflexion sobre o apartidismo da asemblea e do movemento. Están esperando a que nos dividamos. Di que a praza está aberta a todo o mundo pero nela débese entrar co pensamento de destrución da corrupcion política e bancaria.

Alex: recorda que cada un traia o seus cubertos, pratos e vasos. E defende un cambio polo novo mundo e a autoxestión.

u.p. Fala dos impostos e a súa problemática.

u.p. Anuncia o inicio da asemblea lexislativa.

u.p. En Grecia 50.000 persoas diante do parlamento.

u.p. Fala dun vídeo da Internet sobre o comportamento cívico da Policía que non é real. Le un comunicado sobre os mozos e mozas detidos na manifestación de Sol.

u.p. Protesta porque leva esperando moito tempo para falar. Informa e apoia a carpa de información, da cal afirma que pode dar moita axuda. Pide respecto nas asembleas.

u.p. Proposta: pide facer unha marcha masiva a Madrid e colapsar a cidade.

u.p. Fala de Democracia Real Xa e dos seus puntos. Di que nas redes sociais a xente deixa de apoiar a causa porque se está dividindo con temas transversais.

u.p. Fala da representación da xente que non está aquí por medo ao partidismo.

Mario: di que non debemos apoiar as festas aristócratas do concello senón as populares para todo o mundo. Protesta pola xente que vén apoiar a democracia e logo non repecta as opinións dos demais. Di que non é un erro discutir.

u.p. Pide que se coordinen as asembleas xeral e a lexislativa para que non coincidan. Di que o feminismo non se debe tratar á parte, xa que é un tema transversal.

u.p. Propón estender o movemento ás facultades. E fixarnos en Madrid, onde fan asembleas de barrio. Non apoia pagar a viaxe de Carlos Taibo.

u.p. Fala de Conde Roa e dun escrito da Subdelegación do Goberno para botarnos da acampada aducindo un problema da saúde pública.

u.p. Aclara que a Carlos Taibo só se lle costeará a viaxe.

u.p. Di que se estamos contra o poder establecido somos partidistas en contra da represión.

Victor: fala do polipartidismo e do polipolitismo xa que somos "polixente". Fai unha metáfora sobre o dominó e a política comparando a unión de fichas por intereses e pondo o poder político (6.6) no centro. Hai que xogar tirando as fichas unhas enriba de outras. Afirma que isto é un espazo de discusión.

u.p. Fai reflexion. Fala de dúas indignidades da educación: o Plan Boloña (referíndose á educación universitaria) e non pode seguir co seu discurso por falta de tempo.

u.p. Di que é un peregrino que leva aquí dende o primeiro día. Reflexiona sobre o movemento e a situación actual. Le un texto que fai énfase no espírito da xente e o importante da vida.

u.p. Fala de que se unha votación é concluínte non se debe repetir. Defende o reintegracionismo galego como corrente filolóxica, non política.

u.p. Informa de que na com. Propaganda xa se falou de levar información da acampada a todos os lados. Afirma que esta é unha revolución de necesidades.

u.p. Di que hai que falar tendo en conta o poder da palabra e unhas bases morais básicas que non teñen que ver con ideoloxías políticas: civismo, respecto... di que non se pode pensar en violencia.

u.p. Fala dunhas octavillas de mensaxe violenta que ela mesma repartiu e aclara o seu contido, que se malinterpretara.

u.p. Di que se deben tratar temas realmente urxentes, e non se a acampada debe axudar as festas populares como tema urxente.

u.p. Fala da unión que debemos demostrar. Non apoia a violencia, xa que di que destrúe o espírito da acampada e de toda a xente que traballa nela.

u.p. Di que a asemblea esta mal feita, que no micro non hai participación. Di que hai un círculo pechado que non deixa falar ao resto de xente. Afirma que o PSOE está detrás deste feito.

Hora final 23:19ACTA ASAMBLEA 25/5/2011
Hora: 20:22


1. Lectura del manifiesto.

2. Lectura del acta de ayer.

3. Llamamiento a las comisiones:
Com. Economía:
Explicación de los gastos de la acampada (gasolina y gas, tornillos, torcas, etc.).
Propuestas: optimización de recursos (generador eólico), reducción del gasto de gasolina y gas.
Donación de 0'50 € o más una vez a la semana en el caso de quedar sin donaciones. Transparencia.
Com. Infraestructuras: dejar de utilizar gasolina y generador. Utilización de generadores eólicos (talleres) y solares. Petición de material.
Com. Comida.: optimización de energía en la cocina (cocina solar, horno solar), ahorro en gas y generador.
Com. Propaganda: diseño de logotipos, participación.
Com. Audiovisuales: realización de una radio. Ya no emite por youtube por motivos de grupos de presión. Petición de técnicos.
Com. Comunicación: lectura de una reflexión para las redes sociales. Radio local en el Obradoiro.
Com. Cultura: programación del día 26.
Com. Legislativa: explicación de la organizacion: 3 grupos de trabajo (democracia social, económica y política) con temas transversales.

4. Propuestas del día anterior y votación:
Propuesta de carácter urgente: dado que la semana que viene son las fiestas de la Ascensión, hacer fiestas populares alternativas a las del ayuntamiento.
Debate sobre la propuesta:
u.p. Dice que es un error volver a cosas periféricas a la acampada.
u.p. Habla de las asociaciones que constituyen las fiestas.
u.p. Defiende la despolitización de la acampada.
u.p. Defiende las fiestas por la heterogeneidad de las asociaciones vinculadas a las fiestas populares.
u.p. Dice que no debemos apoyar.
u.p. Dice que si este acto no es político que baje el espíritu santo.
u.p. Defiende las fiestas por los puntos de unión que tenemos.

- Propuesta: (dice que ayer propuso cosas y que la asamblea no las vota) en otras ciudades el 19 de junio habrá manifestaciones multitudinarias, propuesta de unión de la acampada.

u.p. Apoya la causa.
u.p. Lectura de las estructuras de asambleas ya leídas en días anteriores.
u.p. Desde la com. de Propaganda dicen que ya tienen la idea de salir todos los días a las 19 horas salir en pasacalles acercando a la gente a acampada.
u.p. Propone: crear grupos de trabajo donde cada quien trabaje donde le interese

Votación: aprobada.

- Propuesta: una actividad a la semana fuera del Obradoiro.

Votación: aprobada.

Propuesta: propone hacer asambleas más distanciadas, no todos los días: por las mañanas se tratarían temas relacionados con la estructura de la acampada; por las tardes se reunirían las comisiones. A las 20 horas convocatoria en la que las comisiones informen y divulguen y la gente pueda hacer propuestas que el día siguiente se someterán a votación. Los viernes y los sábados habría asambleas generales. El primer día se llevaría la proposición de un tema sin votación y el sábado se seguiría discutiendo y se votaría se procediese.

u.p. Dice que la asamblea tiene que ser dinámica.
u.p. Dice que cuando en la asamblea se ve duda es por que hay falta de reflexión.
u.p. Tiene controversia en hacer 2 asambleas a la semana, ya que la gente va a venir menos.
u.p. Dice que durante el fin de semana a mayoría de estudiantes tienen que volver a casa.
u.p. El inciador de la propuesta aclara que habrá asambleas todos los días pero no asambleas de carácter político relacionadas con el manifiesto.

Votación: se deja para mañana.

Micro abierto

Paco: propuesta individual: que cada persona piense qué quiere o qué busca obtener de este movimiento. Reflexion sobre el apartidismo de la asamblea y del movimiento. Están esperando a que nos dividamos. Dice que la plaza está abierta a todo el mundo pero que en ella se debe entrar con el pensamiento de destrucción de la corrupción política y bancaria.

Alex: recuerda que cada uno traiga sus cubiertos, platos y vasos. Y defiende un cambio por el nuevo mundo y la autogestión.

u.p. Habla de los impuestos y su problemática.

u.p. Anuncia el inicio de la asamblea legislativa.

u.p. En Grecia 50.000 personas delante del parlamento.

u.p. Habla de un viode en Internet sobre el comportamiento cívico de la Policía que no es real. Lee un comunicado sobre los chicos y chicas detenidos en la manifestación de Sol.

u.p. Protesta porque lleva esperando mucho tiempo para hablar. Informa y apoya la carpa de información, de la cual afirma que puede dar mucha ayuda. Pide respeto en las asambleas.

u.p. Propuesta: pide hacer una marcha masiva a Madrid y colapsar la ciudad.

u.p. Habla de Democracia Real Ya y sus puntos. Dice que en las redes sociales la gente deja de apoyar la causa porque se está dividiendo con temas transversales.

u.p. Habla de la representación de la gente que no está aquí por miedo al partidismo.

Mario: dice que no debemos apoyar las fiestas aristócratas del ayuntamiento sino las populares para todo el mundo. Protesta por la gente que viene a apoyar la democracia y luego no repeta las opiniones de los demás. Dice que no es un error discutir.

u.p. Pide que se coordinen las asambleas general y la legislativa para que no coincidan. Dice que el feminismo no se debe tratar aparte, ya que es un tema transversal.

u.p. Propone extender el movimiento a las facultades. Y fijarnos en Madrid, donde hacen asambleas de barrio. No apoya pagar el viaje de Carlos Taibo.

u.p. Habla de Conde Roa y de un escrito de la Subdelegación del Gobierno para echarnos de la acampada aduciendo un problema de la salud pública.

u.p. Aclara que a Carlos Taibo sólo se le costeará el viaje.

u.p. Dice que si estamos contra el poder establecido somos partidistas en contra de la represión.

Victor: habla del polipartidismo y del polipolitismo ya que somos "poligente". Hace una metáfora sobre el dominó y la política comparando la unión de fichas por intereses y poniendo el poder político (6.6) en el centro. Hay que jugar tirando las fichas unas encima de otras. Afirma que esto es un espacio de discusión.

u.p. Hace reflexion. Habla de dos indignidades de la educación: el Plan Boloña (refiriéndose a la educación universitaria) y no puede seguir con su discurso por falta de tiempo.

u.p. Dice que es un peregrino que lleva aquí desde lo primer día. Reflexiona sobre el movimiento y la situación actual. Lee un texto que hace énfasis en el espíritu de la gente y lo importante de la vida.

u.p. Habla de que si una votación es concluyente no se debe repetir. Defiende el reintegracionismo gallego como corriente filológica, no política.

u.p. Informa de que en la com. Propaganda ya se ha hablado de llevar información de la acampada a todos lados. Afirma que esta es una revolución de necesidades.

u.p. Dice que hay que hablar teniendo en cuenta el poder de la palabra y unas bases morales básicas que no tienen que ver con ideologías políticas: civismo, respeto... dice que no se puede pensar en violencia.

u.p. Habla de unas octavillas de mensaje violento que ella misma repartió y aclara su contenido, que se había malinterpretado.

u.p. Dice que deben tratarse temas realmente urgentes, y no si la acampada debe ayudar a las fiestas populares como tema urgente.

u.p. Habla de la unión que debemos demostrar. No apoya la violencia, ya que dice que destruye el espíritu de la acampada y de toda la gente que trabaja en ella.

u.p. Dice que la asamblea esta mal hecha, que en el micro no hay participación. Dice que hay un círculo cerrado que no deja hablar al resto de gente. Afirma que el PSOE está detrás de este hecho.

Hora final 23:19


15 comentarios:

 1. Gracias pola información. Como xa dixen nun comentario noutro post do blog esto é o fundamental. Sei que darlle a forma final á acta dá traballo, pero se me permitides vos fago unha suxerencia, podedes facer un resumo das cuestións que se aprobaron e de cales son as propostas que fican para hoxe.
  Para a de onte segundo a acta, saenme dúas propostas aprobadas onte (unirse a movilización do 19 de xuño, facer actividade semanal fóra do Obradoiro; por certo o traductor automático fixo das súas "fuera el taller) e catro propostas que deberían ser votadas hoxe (Distanciar máis tempo entre asambleas, Debate sobre o obxectivo do movemento, Trasladar o movemento a facultades, Marcha masiva a Madrid).
  Un saúdo e ánimo.
  Roi.

  ResponderEliminar
 2. http://www.democraciarealya.es/?page_id=88

  Deberiades ceñirvos so a este manifesto, calquer cousa a maiores o único que esta provocando é unha división e que a xente deixe de apoiar o movemento, que é o que esta pasando, non hai mas cego que aquel que non quere ver e vos non queredes ver que isto esta indo a pique por cousas como o tema do decalogo feminista (o cal eu apoio pero non deberia ser primordial no movemento)

  Por favor abramos os ollos, todo o que se vaia fora dese manifesto so vai provocar division e que todo o que loitamos vaia a pique.


  E como sei que algún me acusara de vai ti a saber que, non vou dicir o meu nome pero ainda non hai un dia que non estivese no obvadoiro compartindo loita con vos, pero despois do acontecido ultimamente pouco me queda ai me parece...

  Unha aperta

  ResponderEliminar
 3. http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/26/acampada-sol-consensua-cuatro-lineas-de-debate/


  Esto son os catro puntos non que debemos basar todo esto, SO ESTOS; todo o que sexa sairnos de aí so vai causar división e xente que deixe de apoiarnos, de verdade queredes que esto remaete? :(

  ResponderEliminar
 4. Na acta hai varios erros, non se dixo "Proposta de caracter urxente: a semana que ven festas da ascension, facer festas populares alternativas ao concello" - como pon na acta-, o que se propuso foi sair no cartaz das festas populares da "gentalha do pichel" na que participan outras organizacións, e citouse a estas organizacións (lexítimas por suposto) pero que teñen unha tendencia partidista clara (independentistas).

  Creo que a xente que estamos na acampada estamos eiqui por 8 puntos que nos sacaron a rúa. Todo o que sexa modificar eses oito puntos penso que é dividir e disgregar a xente.

  Pido a xente que se está cabreando e que dixo que non volvía, que volvan e traballemos XUNT@S sen nengún tipo de partidismo.

  adiante coa acampada!! adiante cos 8 puntos!!

  ResponderEliminar
 5. Ola. Poderíades aclarar mellor por que non se emite xa en directo?

  "Com. Audiovisuales: Ya no emite por youtube por motivos de grupos de presión. "

  Gracias.

  ResponderEliminar
 6. Volver, para que?

  Para sentirte excluido apoyando chorradas que no vienen a cuento...

  Pasarlo bien, asi os podeis aplaudir a vosotros mismos, sin "fachas, y exclusionistas" que voten en contra en la acampada...

  Ademas podreis poner las pancartas que querais, y ellas quemar a quien os de la gana

  Talogo

  ResponderEliminar
 7. Com. audivisuais, no emite en youtube, porque entiende que la acampada y la protesta esta tomando un caracter politico.....

  La gente abandona, para dejar solos a los que querian estar solos desde el principi, ya veras como este domingo nadie les cede una paella...

  ResponderEliminar
 8. UnoQueLlevaEnElObradoiroDesdeElPrimerDía26 de mayo de 2011, 19:40

  Se comentó que la persona que estaba apoyando la retrasmisión vía YouTube retiraba su apoyo (bien sea prestando el dominio, la suscripción a YouTube o de la forma en que colaboraba, que yo no la sé) porque no quería dar publicidad a ciertos grupos de presión que se estaban aprovechando de la capacidad de convocatoria del movimiento para difundir sus ideales. Desde el principio se definió la agrupación o acampada como movimiento POLÍTICO y APARTIDISTA, que no se casa con ningún tipo de ideología predominante sobre las demás, como se acabó por decir después de leer el manifiesto feminista y que acabó colgado en este blog.
  Por eso ya no se sigue emitiendo vía streaming por YouTube.

  ResponderEliminar
 9. Lo de YouTube, fuese por el motivo que fuese, es una verdadera pena. Yo y muchos más os seguíamos por streaming. ¿No hay forma de arreglarlo?

  ResponderEliminar
 10. Sí, hay una forma de arreglar lo del streaming. Que los grupúsculos que se han hecho con la acampada la vuelvan a dejar en manos de todos, tal y como se creó para que las empresas y la gente anónima que la apoyaba (y ya no lo hace) vuelva a verse representado por un movimiento que ilusionó a muchos pero ya no convence a casi nadie.
  (Yo misma después de estar allí desde el inicio, todo el tiempo que mi trabajo me lo permitía, ayer decidí no volver. Paso de sentirme despreciada por las malas miradas y los cuchicheos de esa "élite revolucionaria" que se ha apropiado del movimiento)

  ResponderEliminar
 11. Ola, enviei este correo á conta de hotmail que vin nesta web, pero aínda non respondestes (pode ser porque vos chegase á carpeta de spam).
  Ola. Somos un grupo de xente (moita xa ten participado algún día na acampada do Obradoiro) que queríamos ter un grupo de debate o sábado ás 18:00 horas, na praza do Obradoiro, chamado #galizarevolution, para falar de varias ideas que cremos que habería que tratar en Galicia, ademais dos puntos do manifesto de DRXa! Non somos unha organización, só persoas individuais que queremos falar. Tiñamos entendido que pola tarde se organizan grupos de debate sobre diversos temas: podemos ter nós o noso ese día a esa hora nalgún lugar da praza?
  Despois, ás 20:00 horas, cando fagades a asamblea, xa teríamos terminado, e a xente participaría individualmente na asamblea.
  Moitas gracias anticipadas pola resposta e moito ánimo coa acampada!

  ResponderEliminar
 12. Metete Fuego tu Galiza Revolution, que aqui no pinta nada, q no te enteraas de que va esto....

  ResponderEliminar
 13. Estamos preguntanto á organización se podemos crear un grupo de debate, pois tiñamos entendido que hai grupos polas tardes. Non somos ningunha organización, somos xente anónima que queremos debatir tamén na praza. De feito, moita xa participou nas asembleas, nas actividades...

  ResponderEliminar
 14. Depende que tendencia politica tengas, quizas si eres feminista, apoyas manifestaciones en contra de un parlamento, y te molan las pancartas que reclamen meterle fuego a todo lo que no te gusta, por supuesto tienes sitio, y incluso te apludiremos, sino....se siente!

  Te quedas en tu casa y debates con tus coleguillas en otro lado, aqui no tienes sitio, por que seras un facha, machista, bueno y todo malo que se te ocurra....e incluso propondran meterte fuego, asi que anda con cuidado...

  ResponderEliminar
 15. ciclista-masa criticia27 de mayo de 2011, 12:22

  Ola:

  O pasado mércores deixámonos caer pola praza unhas cantas bicicletas da "Masa Crítica", e foi unha grande sorpesa atoparse cunha morea de persoas que estaban tamén alí coas súas bicis; no blog pareceume ler algo así como "facer algunha actividade fóra da pza", e penso que realizar un bici-tour reivendicativo por toda a cidade (agora que fai bo tempo), podería ser unha boa forma de feedback colaborativo entre a xente acampada/drx/indignad@s e a "Masa Crítica". (tendes +info sobre ó que é na galipedia por ex.)

  UN SAÚDO CONSTRUTIVO

  ResponderEliminar