elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

jueves, 26 de mayo de 2011

#indignadosSCQ

Isa
Lousame, A Coruña


GALEGO-ORIXINAL
Por que estás no Obradoiro?
- Porque xa hai moitos anos, bastante tempo, que estou traballando cada día pola miña conta a favor da xustiza e estou cada día que pasa máis convencida –se unha o pode estar máis aínda- de que eu voume adicar a isto o resto da miña vida ata que -confío plenamente nisto- na miña vellez poida gozar do mundo que os que estamos aquí queremos: limpo, verde, natural. Para os nenos que veñen quero deixar iso feito.
Ademais é importante para min porque marchei hai 17 anos, volvín hai ano e medio e nese tempo estiven buscando ás persoas que están agora aquí para poder falar e compartir esta indignación, xa que so non se pode facer. Estou tan contenta de que ademais suceda no resto do mundo que non vexo límites que poidan pararnos. Todo o que leo indica que isto continúa, así que non teño nada mellor que facer ca estar aquí.
De que maneira queres contribuír á acampada?
- Quero contribuír en todo o que faga falta. Un dos puntos máis importantes para min, unha das claves prioritarias polas que estou aquí, é desbloquear a esfera pechada que son agora os medios de comunicación, para poder coñecer o que pasa, para que a información non estea limitada, nin parcial, nin censurada, nin inaccesible. Polo tanto comunicación e prensa serían un dos meus puntos preferidos.
O segundo punto importante polo cal estou aquí –e con isto xa teño bastante que facer- é o lexislativo. Ten que ver coa reforma da fórmula electoral. Estou traballando no movemento da proposta única, saído xustamente de Santiago, que ten que ver con facer que os votos en branco e os votos nulos queden representados nos escanos independentemente dos partidos. Iso é o primeiro que hai que cambiar para chegar non só á participación en política -como estamos a facer e seguiremos facendo, non me cabe ningunha dúbida-, senón á actuación política en toda regra.
En xeral, estou aquí para todo o que faga falta. Tamén para abrazar, que é moi necesario.
Persoalmente como cres que acabarán as protestas?
- Non che sei dicir as fases unha por unha. Vai haber sufrimento, impotencia, moita satisfacción, alegría e emoción. Realmente acaba de comezar algo grandioso imparable. Aínda onte lin o que dicía o presidente de Filipinas “Cando o pobo se embarca nun cambio, non hai forza que o pare”. Sempre sucedeu así en rexións concretas, e agora a nivel mundial é imparable. Antes ou despois a xente quere saber. A poboación, o planeta Terra, está a espertar e acabará espertando. E esas ducias de persoas avariciosas, enfermas, non terán máis remedio que quedar nunha esquina, pode que con riquezas, si, pero a forza do pobo vai ser infinitamente superior á súa. Sen ningunha dúbida vai pasar, sexa agora ou dentro de 40 anos.

CASTELLANO
¿Por qué estás en el Obradoiro?
- Porque ya hace muchos años, bastante tiempo, que estoy trabajando cada día por mi cuenta a favor de la justicia y estoy cada día que pasa más convencida – si se puede estarlo más aún- de que me voy a dedicar a esto el resto de mi vida hasta que –confío plenamente en ello- en mi vejez pueda disfrutar del mundo que los que estamos aquí queremos: limpio, verde, natural. Para los niños que vienen quiero dejar esto hecho.
Además es importante para mí porque me fui hace 17 años, volví hace año y medio y durante ese tiempo estuve buscando a las personas que están aquí ahora para poder hablar y compartir esta indignación, ya que solo no se puede hacer. Estoy tan contenta de que además suceda en el resto del mundo que no veo límites que puedan pararnos. Todo lo que leo indica que esto continúa, así que no tengo nada mejor que hacer que estar aquí.
¿De qué manera quieres contribuir a la acampada?
- Quiero contribuir en todo lo que haga falta. Uno de los puntos más importantes para mí, una de las claves prioritarias por las que estoy aquí, es desbloquear la esfera cerrada que son ahora los medios de comunicación, para poder conocer lo que pasa, para que la información no sea limitada, ni parcial, ni censurada, ni inaccesible. Por lo tanto comunicación y prensa serían uno de mis puntos preferidos.
El segundo punto importante por el cual que estoy aquí –y con esto ya tengo bastante que hacer- es el legislativo. Tiene que ver con la reforma de la fórmula electoral. Estoy trabajando en el movimiento de la propuesta única, salido justamente de Santiago, que tiene que ver con hacer que los votos en blanco y los votos nulos queden representados en los escaños independientemente de los partidos. Ésto es lo primero que hay que cambiar para llegar no sólo a la participación en política -como estamos haciendo e seguiremos haciendo, no me cabe ninguna duda-, sino a la actuación política en toda regla.
En general, estoy aquí para todo lo que haga falta. También para abrazar, que es muy necesario.
¿Personalmente cómo crees que acabarán las protestas?
- No sabría decirte las fases una por una. Va a haber sufrimiento, impotencia, mucha satisfacción, alegría y emoción. Realmente acaba de comenzar algo grandioso imparable. Aún ayer leí o que había dicho el presidente de Filipinas: “Cuando el pueblo se embarca en un cambio, no hay fuerza que lo pare”. Siempre sucedió así en regiones concretas, y ahora a nivel mundial es imparable. Antes o después la gente quiere saber. La población, el planeta Tierra, está despertando y acabará despertando. Y esas docenas de personas avariciosas, enfermas, no tendrán más remedio que quedarse en una esquina, puede que con riquezas, sí, pero la fuerza del pueblo va a ser infinitamente superior a la suya. Sin ninguna duda va a pasar, sea ahora o dentro de 40 anos.

Álex
Lisboa, Portugal


 GALEGO-ORIXINAL
Por que estás aquí no Obradoiro?
- Porque me vexo reflectido nos principios fundamentais deste movemento por unha cuestión de indignación global cara este sistema e cara a maior desigualdade entre ricos e moitos pobres. Dende moi mozo creo que este mundo non é o que merecemos e creo nos valores dun mundo máis xusto, máis solidario, máis equitativo e máis libre. Podo non estar de acordo con todos, pero en xeral estou de acordo con esta acampada, con este movemento mundial que está xurdindo –tamén en Portugal, o meu país-. E creo tamén que é o momento de que a xente diga o que sente e o que pensa, é o momento de indignarse, pero de facelo a partir doutra visión, doutro paradigma, cunha actitude máis unificadora e integradora, e non só en contra de algo, senón tamén a favor dunha alternativa.
Como queres axudar ao campamento?
- Tal e como estou axudando neste momento. Estou colaborando máis efectivamente na coordinación e na estruturación de cociña: definindo equipo, horarios, quendas... e todo ese compoñente de coidado da alimentación, definición de menús, formación de persoal e reunión de voluntarios. Aparte disto, como son experto en comunicación e outras áreas da cultura, estou aportando ideas soamente dentro das comisións, porque aínda non participei en ningunha das asembleas. Dentro das miñas posibilidades colaboro a través das redes sociais Twitter e Facebook, diseminando a mensaxe e poñendo en contacto os compañeiros de Lisboa cos de España.
Como cres que acabará a acampada?
- En verdade non quero que acabe. Eu sei, coma todos, que a situación da acampada é provisional. Como di un proverbio chinés: “Unha viaxe de dez mil quilómetros comeza por un só paso”. Isto é ese primeiro paso, un paso moi importante, moi bonito e moi emocionante. Pase o que pase co movemento, ou co que está pasando no Obradoiro, isto é o inicio de algo novo e seguirá, aquí ou onde sexa, como algo novo. Por isto non quero que acabe, naturalmente.

CASTELLANO
¿Por qué estás aquí en el Obradoiro?
- Porque me veo reflejado en los principios fundamentales de este movimiento por una cuestión de indignación global hacia este sistema y hacia la mayor desigualdad entre ricos y muchos pobres. Desde muy joven creo que este mundo no es lo que merecemos y creo en los valores de un mundo más justo, más solidario, más equitativo y más libre. Puedo no estar de acuerdo con todos, pero en general estoy de acuerdo con esta acampada, con este movimiento mundial que está surgiendo –también en Portugal, mi país-. Y creo también que es el momento de que la gente diga lo que siente y lo que piensa, es el momento de indignarse, pero de hacerlo a partir de otra visión, de otro paradigma, con una actitud más unificadora e integradora. Y no sólo en contra de algo, sino a favor de una alternativa.
¿Cómo quieres ayudar en el campamento?
- Tal y como estoy ayudando en este momento. Estoy colaborando más efectivamente en la coordinación e en la estructuración de cocina: definición equipos, horarios, turnos… y todo ese componente de cuidado de la alimentación, definición de menús, formación del personal y reunión de voluntarios. Aparte de esto, como soy experto en comunicación y otras áreas de la cultura, estoy aportando ideas solamente dentro de las comisiones, porque aún no participé en ninguna de las asambleas. Dentro de mis posibilidades colaboro de las redes sociales Twitter y Facebook, diseminando el mensaje y poniendo en contacto a los compañeros de Lisboa con los de España.
¿Cómo crees que acabará la acampada?
- La verdad, no quiero que acabe. Yo sé, como todos, que la situación de la acampada es provisional. Como dice un proverbio chino: “Un viaje de diez mil kilómetros comienza con un solo paso”. Esto es ese primer paso, un paso muy importante, muy bonito y muy emocionante. Pase lo que pase con el movimiento, o con lo que está pasando en el Obradoiro, esto es el inicio de algo nuevo y seguirá, aquí o donde sea, como algo nuevo. Por esto no quiero que acabe, naturalmente.

Anabel
Móstoles, Madrid

ORIGINAL-CASTELLANO

¿Por qué estás en la acampada del Obradoiro?
- Pues aquí estoy porque pienso que hay que luchar por un cambio en el sistema democrático que tenemos en cuanto a legislación y a la manera de votar, y por que haya más transparencia en los gastos públicos, en las inversiones a nivel municipal y en la banca. A raíz de toda la corrupción interna se rompió la burbuja inmobiliaria, creando un agujero que tenemos que pagar todos, lo que no me parece justo. Lo tendrían que pagar los mismos que han causado ese problema. Además creo que a raíz de este problema las empresas no pueden mantener a toda la plantilla que tenían inicialmente y hay muchos menos puestos de trabajo y mucha gente en el paro, muchas de estas personas son mayores de 50 años a los que luego les resulta muy difícil encontrar un trabajo.
¿Cómo apoyas a la acampada de Santiago?
- Empecé en la comisión de comida. Ahora que está bien estructurada y tienen muchos colaboradores, he hecho una nueva comisión, la comisión de asambleas, en la que me encargo de organizar las asambleas diarias tratando los puntos del día, cómo se va a estructurar, los tiempos en que cada uno tiene que hablar…
¿Cómo crees que acabarán o quieres que acaben las protestas?
- Quiero que acabe como nosotros queramos que acabe. Si nos damos por vencidos y a la mínima de cambio, al primer tropiezo o al primer desalojo nos vamos a casa y lo dejamos en un recuerdo, pues obviamente acabará pronto. Si, por otra parte, seguimos luchando desde nuestras casas y si nos seguimos reuniendo de forma periódica en distintos lugares hasta que se note un cambio y se nos escuche -porque no sólo estamos en Santiago, estamos en casi medio planeta-, entonces sí que llegará un cambio, un cambio fuerte. Pero, claro, depende de nosotros, como he dicho.

GALEGO
Por que estás na acampada do Obradoiro?
Pois aquí estou porque penso que hai que loitar por un cambio no sistema democrático que temos en canto a lexislación e á maneira de votar, e por que haxa máis transparencia nos gastos públicos, nos investimentos a nivel municipal e na banca. A raíz de toda a corrupción interna rompeu a burbulla inmobiliaria, creando un burato que temos que pagar todos, o que non me parece xusto. Teríano que pagar os mesmos que causaron ese problema. Ademais creo que a raíz deste problema as empresas non poden manter a todo o persoal que tiñan inicialmente e hai moitos menos postos de traballo e moita xente no paro, moitas destas persoas son maiores de 50 anos aos que logo lles resulta moi difícil atopar un traballo.
Como apoias á acampada de Santiago?
- Empecei na comisión de comida. Agora que está ben estruturada e ten moitos colaboradores, fixen unha nova comisión, a comisión de asembleas, na que me encargo de organizar as asembleas diarias tratando os puntos do día, como se vai estruturar, os tempos nos que cada un ten que falar...
Como cres que acabarán ou queres que acaben as protestas?
- Quero que acabe como nós queiramos  que acabe. Se nos damos por vencidos e á mínima de cambio, ao primeiro tropezo ou ao primeiro desaloxo marchamos a casa e deixámolo nun recordo, pois obviamente acabará pronto. Se, por outra banda, seguimos loitando dende as nosas casas e se nos seguimos a reunir de forma periódica en distintos lugares ata que se note un cambio e nos escoiten –porque non só estamos en Santiago, estamos en case medio planeta-, entón si que chegará un cambio, un cambio forte. Pero, claro, depende de nós, como dixen.

19 comentarios:

 1. Propongo que todos le mandemos mails a la RTVG exigiendo que arreglen de una vez la cámara web del obradoiro.
  http://www.crtvg.es/camweb/index.asp?id=9&mn=COR
  Es una verguenza la censura a que nos someten, y si alguien que sepa de leyes nos puede guiar en una protesta contra una televisión pública que pagamos todos y que no nos representa, nos censura y no informa a toda la autonomía gallega me uno a la causa.

  ResponderEliminar
 2. curiosamente es la unica que no funciona. Si se informa y no la reparan ¿se podría hacer una protesta en las instalaciones de la TVG?

  ResponderEliminar
 3. @Anónimo
  Eso se no ta que los medios gallegos también los manipulan . No se dan cuenta de que es su trabajo lo que debeiran de respectar no desinformar

  ResponderEliminar
 4. Isa no es la señora que estubo en la Asamblea del lunes pasado e intento hacer "un mitin politico" en contra de Conde Roa?...(un impresentable, por cierto)... pero si es asi y estas dentro de la organización esos comentarios deberiais de guardarlos para cuando esteis tomando café con vuestros amigos...aqui no estamos para oir campañas a favor o encontra de unos y de otros....

  ResponderEliminar
 5. Por favor, non lle entredes ó trapo a Marta, e sexamos constructivos...apollemos isto aínda que non tódolos puntos se axusten a todas as nosas indignacións, ou aínda que algunhas das que temos non se recollan, xa que, no peor dos casos construiremos unha sociedade moito mellor da actual.
  ah, olvidábaseme, quítome o sombreiro tanto por Isa como por Anabel, ás que vin durante todos estes días, deixándose a pel tanto física como emocinalmente...encánteme compartir isto con vós.

  ResponderEliminar
 6. Estos son todos los mails de la Tvg:

  dx@crtvg.es, rrpp@crtvg.es, documentacion@crtvg.es,
  sec.administracion@crtvg.es, sercom@crtvg.es, admon@crtvg.es, administracion.rg@crtvg.es, asesoria@crtvg.es, recursos.humanos@crtvg.es, comercial@crtvg.es, direccion.tecnica@crtvg.es, sistemas@crtvg.es

  Lo del envío masivo de mails pidiendo que se arregle la cámara web de la plaza me parece genial:

  "Boas, dende fai uns días a cámara que me mostraba a fermosísima praza do obradoiro non funciona. Solicito que arranxen o problema o antes posible porque non podo pasar un día mais sen contemplar esa vista tan fermosa. Moitas gracias."

  ResponderEliminar
 7. 17:11 Muchas gracias por la información...
  Se van a cagar...

  ResponderEliminar
 8. Eu xa lle mandéi o correo a tódalas contas que se puxeron, e dende as dúas contas que teño eu
  É unha boa idea colapsarlle os mails mentres non o arranxen.
  Un ou dous correos o día mentres sigan así.
  Ánimo, os que estamos desde internet podemos facer algo.

  ResponderEliminar
 9. A conta comercial@crtvg.es ven de volta
  mandadea o resto

  ResponderEliminar
 10. Eu comecei a cadea de correos á crtvg pola miña conta xa....unidevos....enviando mensaxes informando só do erro da cámara a ver se o solucionan....senon o fan xa saberemos que é intencionado..... e por certo animos dende Portonovo e que non decaia o ambente na praza, fora os partidismos de calquera lado, tod@s loitamos por un mesmo fin ou causa, hai sitio para todos e máis non vos fracturedes senon xa sabedes quen gaña e que cada quen garde as suás ideas politicas pra cando vaia o water....iso si que conde roa non se saia coa sua de desaloxar nada...para os milleiros de turistas que visitan a praza esta é a mellor imaxe que se pode dar:unha praza con VIDA. arriba arriba

  ResponderEliminar
 11. A xente que por motivos de traballo non podemos estar na plaza ou acampados, podemos facer moito por DRY, propoño facer unha comision de internet (red sociais, blog) que sexa participativo e que faga movementos de protesta dende a rede para molestar-protestar en accións como a que arriba se expón.
  De esa forma, non habrá esa sensación de xente da plaza contra xente da rede e sentiremonos todos mais integrados e participativos.
  Ahí queda por si interesa.

  ResponderEliminar
 12. Insisto en que non existe ningunha ORGANIZACIÓN. Así que esa muller non forma parte da ORGANIZACIÓN. E unha cidadá máis, que no micro aberto expuxo libremente o que ela quixo. O problema? Que neste mundo e neste sistema non estamos acostumados a escoitar as opinións dos demáis libremente. Cada quen é libre de escoitar, o que non significa ter que estar de acordo. Pluralidade de ideas. Se vos queredes expresar as vosas, adiante. Iso si, como persoas individuais, sen nada que ter co movemento. E por suposto non coma colectivos, pois aquí acódese coma persoa individual, insisto. Moito ánimo e adiante! E a tódolos que marchástedes por non estar dacordo en algo. VOLVEDE! 1UE EXPOÑADES AS VOSAS IDEAS E COMPLETAMENTE LEXÍTIMO! AQUÍ NON VOS VAI CENSURAR NINGUEN! ISTO É DE TODOS! Sempre e cando se respeten as normas básicas de non violencia (nin sequera verbal) e respeto. Sei que isto non foi o que pasou fai uns días. Pero por iso se trata de solucionar, e coa colaboración de tod@s é como se fai. Así que valentía, e non agochar a cabeza e marchar con cobardía. Se as cousas van mal, é cando máis forza se necesita. ARRIBA O POBO!

  ResponderEliminar
 13. Quedaros los que sois, estareis mas tranquilos, os conoceis todos y pensais todos igual, asi podreis apoyar lo que querais y subir los manifiestos que os de la gana en incluso meterle fuego a la catedral, al concello y a todo lo que se os ocurra...

  Nadie os molestara, ni os apoyara, vosostros ya sois los de siempre, defendiendo lo mismo de siempre...

  ResponderEliminar
 14. A qué veñen sempre as críticas destructivas? Desto formamos parte todos, esto somos a xente que estamos aí! Non ten sentido botarnos terra enriba. Creo que é moi cómodo dicir "a min esto xa non me representa" e marchar. Eu estiven a piques de facelo, por que días atrás non me gustaba nada como se estaba poñendo o asunto. Pero volver a como estaba antes é mellor que intentar encauzar o asunto? De verdade? Volver á pasividade que nos trouxo á situación que nos fixo saír á rúa? Isto é algo que nos representa por que o movemento 15M somos todos aqueles que estamos de verdade indignados, de xeito individual, nin asociacións nin partidos nin nada. E creo que tamen é cousa de todos equilibrar as cousas. E dígoo para facer reflexionar :)

  Ah! e o da comisión de internet paréceme ben, pero actualmente vexolle un problema: cómo imos estar en contacto coa acampada?

  Helena

  ResponderEliminar
 15. :O
  Dende a comisión de comunicación, que levamos o blogue, esta é a cara que nos quedou ao enterarnos de que bombardeastes o correo da TVG para que arranxaran a cámara. É un pracer comunicarvos (aínda que igual xa o sabiades), que esta funcionando outra vez!!
  un saúdo, compañeir@s!!

  ResponderEliminar
 16. Para anónimo de las 19:16
  A ver... deja de poner todo el rato comentarios varios porque se nota que eres el mismo (obsesión por decir que queremos quemar cosas). Yo ya estoy pensando que tú, que supustamente haces comentarios en pro del apartidismo, no eres más que un alborotador y un tío que está intentando reventar el movimiento. Si no quieres participar: ¡ no participes! Puedes trolear en cien mil foros de internet.
  Estás haciendo más daño tú con esos comentarios destructivos que cualquiera de los errores que se hayan cometido en el pasado por la acmapda de Obradoiro, que por cierto poco a poco se van solucionando.
  Deja de decir que no se quién se adueñó de la acampada porque no es cierto. Además no lo puedes saber ya que dices que hace días que no vas a las asambleas.
  Pues eso, dile a la gente que te paga para trolear aquí que los que estamos comprometidos de verdad no nos desanimamos a la mínima, como supuestamente te pasó a ti. Los demás luchamos día a día por mejorar el movimiento.
  Tú sólo para destruirlo.
  Y si no te pagan por ello aún, vete a mendigar a la sede de algún partido que allí seguro te pagan por intentar destruir el movimiento.
  P.D.: la gente que estamos comprometidos de verdad no nos vamos a desanimar. Tu labor no tiene sentido.

  ResponderEliminar
 17. Creo que ayudaría mucho en la situación actual que se colgase esto en el blog como aporte y fuente de entendimiento. Por favor y Gracias!

  http://www.elpais.com/articulo/portada/Discrepar/crear/conflictos/elpepusoceps/20110515elpepspor_6/Tes

  ResponderEliminar
 18. Aunque solo me llena de emoción conocer gente fascinante y de muchas clases Es te es un pequeño relato en el cual me guataria poner mi punto de vista

  ResponderEliminar
 19. Iago, pasa del, estamos a outro rollo. A esta xente non hai que entrarlle ó trapo. Que se quede na casa coa play, non vai a ter nunca nada parecido a isto na vida. Ánimo.

  ResponderEliminar