elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

martes, 7 de junio de 2011

Acta de asemblea do Domingo 5/6/11

Aos cinco días do mes de Xuño do presente ano, reúnese en sesión ordinaria a asemblea aberta de Acampadaobradoiro, sendo as 20:16 horas. Cóntase coa presenza de acampados e cidadáns particulares.
-Procédese a ler a orde do día
-Procédese á lectura dos oito puntos do manifesto
-20:22- Comeza o turno de información de comisións
-Comisión de Infraestruturas: continúan coa organización do campamento, e están a prepararse para a choiva.
- Comisión de Información/Coordinación: Continúan coa recollida de sinaturas. Faise un chamamento á firma. Infórmase do novo censo de tendas, apelando á comunicación. Tamén faise un chamamento á participación a micrófono aberto
-Comisión de Extensión: Comunican a reformulación da proposta de saír aos barrios a partires do día 18, pasando a comezar a partires do sábado día 11 nos barrios de Sampedro e Castiñeiriño. Rógase consolidar contactos nos barrios.
-Comisión Económica: Estase a sufragar a viaxe a Madrid. Faise unha petición de aportacións de persoas de dentro do campamento. Séguense aceptando donacións.
-Comisión de Acción: Solicitan a creación dun stand para desenrolar as súas actividades. Mención ás actividades realizadas nos últimos días, e as que faranse nos vindeiros días.
-Comisión de Audiovisuais: faise un chamamento á participación de voluntarios con coñecemento en materia de montaxe e videos.
-Comisión de Comunicación: Informan da creación dun calendario de plataforma onde aparecerán tódalas actividades das comisións.
-Comisión de Extensión (bis): Chamamento a facer propostas e aportar ideas ao longo da semana co referente ao tema da descentralización das actividades do campamento.
-Resumo da reunión de comisións: chamamento á moderación en accións expontáneas. Cociña precisa voluntarios. Proposta de “reapropiación” do logo de Quechua®. Chamamento á moderación do ruído nocturno a partires das 2:00, e petición de comezar coas actividades do campamento entre as 9:30-10. Infórmase de que comunicación adquire competencias de forma non definitiva da disolta Comisión de Exteriores.
-Alusión: Creación de extensión implicou a desaparición de C. Exteriores englobando esas e máis competencias.
-Comisión de Cultura: Procede á lectura da súa programación para o día 6, e á programación de charlas para a vindeira semana.
-20:36: Propostas a votar hoxedraft

 • 1ª proposta: Revisión da Lei Electoral
-Procédese á lectura da mesma
-Ábrese turno de debate pechado:
.Participante nº1: Conforme. Proposta con grande profundidade simbólica, aínda que exista o obstáculo da lei D´hont. Propostas levadas a Madrid foron ben recibidas
-Fin do debate pechado
-Procédese a votación.
-Proposta aprobada.
 • 2ª proposta: Explicar o modelo de banca ética coma alternativa ao modelo de banca tradicional.
-Procédese á lectura da mesma
-Ábrese turno de debate pechado
.Participante nº1: Disconforme. Partidario da nacionalización da banca. Pregunta a qué sistema pretendemos aspirar.
-Aclaración C. Asamblea: Lexislativa madurou a idea a propor, abrindoa de novo a debate ao longo da semana. Hoxe fase a proposta, pero esta será votada a semana que ven.
-Participante nº 2: Conforme. Aclaración da definición de “Banca Ética”. Está disconforme co sistema financieiro actual. Débese coñecer o emprego dos cartos dun dentro do sistema.
-Pareticipante nº 3: Pregunta. Se se nacionaliza a banca, os banqueiros non pasarán a ser políticos?
-Participante nº 4: Considera que a palabra “ética” é ambigua. Considera que a definición debera ser “banca alternativa”.
-Explicación: non se trata dun debate sobre a defensa ou detracción da banca ética, senón sobre levar a cabo unha proposta de información sobre as posibilidades que esta facilita. Unha cuestión de criterios funcionais, non de definicións.
-Participante nº6: Conforme coa quenda de debates sobre banca ética. Chamamento a intentar comprender os novos debates xerados en asemblea .
-Peche do debate pechado.
-Non procedente votación. Posponse pola necesidade de debate-lo o martes que ven.
-Chamamento a Extensión Participativa para explicar en profundidade o tema das charlas informativas nos barrios.
-Procédese a explicalo: Comézase esta semana en dous barrios. Mañá porase en común a lista de contactos. Faise un chamamento a acadar contactos nos barrios para axilizar a factibilidade da proposta.
-21:00- Propostas para levas a asemblea a semana que ven:
-Creación dunha comisión de diversidade funcional. Recórdase a necesidade de escribir as propostas para seren atendidas.
-Manifestación do día 19/06/11. Pediuse colaboración á que xa estamos adheridos. Aínda así existe a necesidade de esclarecer e definir quen e qué é o movemento Acampadaobradoiro. Mañá explícanse estas cuestións nunha ponencia levada a cabo por representantes de Democracia Real Xa.
-21:02- Informe de Vilagarcía.
-Procédese a informar dos puntos tratados en dita reunión.
.Contacto entre asambleas.
.Independencia das asambleas.
.Diferentes accións levadas a cabo polas asambleas.
.Permanencia.
.Seguinte reunión que se levará a cabo o 20 de Xuño, con emplazamentos sen especificar por agora.
Esta información colgarase no blog.
-21:13- Facilítase un comunicado en prensa referente a información sobre o movemento que recibe un apoio do noventa por cento da poboación segundo unha enquisa.
-21:14- Procédese a votación de micrófono aberto.
-Apróbase micrófono aberto.
Participante nº 1: Recórdanos as vindeiras propostas a aprobar entre goberno e patronais que afectan a toda a cidadanía.
Participante nº 2: Fai a pregunta de porqué é necesaria a banca e de quen pertence o diñeiro.
Participante nº 3: En resposta ao participante anterior o diñeiro é seu.
Participante nº 4: Suxire que os cartos gardados en depósito de emprego non inmediato deberían ser empregados en obras de carácter definido, é dicir, que o usuario saiba en que se estan invertindo os seus cartos.
Participante nº 5: (2bis) Considera que non se contestaron as súas preguntas e volve formulalas.
Participante nº 6: Considera que a sociedade precisa replantexar o sistema, e que os cartos non son necesarios. Existen alternativas.
Participante nº 7: En resposta a pregunta formulada na cuarta intervención o diñeiro serve para crear plusvalía e os bancos serven para darlle fluidez ao diñeiro e así non xerar inflación.
Participante nº 8: En reposta a pregunta formulada na cuarta intervención o diñeiro invéntase pola necesidade dun ben de cambio divisible, os bancos nacen historicamente polo negocio da creación de vales. Favorable á idea de que as riquezas paradas deben ser empregadas.
Participante nº 9: Completa a aclaración anterior afirmando que a banca evoluciona ata converterse no que coñecemos hoxe pola súa necesidade de financiación.
Participante nº 10: Afirma que existe importantes experiencias de banca ética e fálanos dos seus diferentes modelos.
Participante nº 11: Procede a lectura dunha carta de despedida á acampada.
Participante nº 12: Facilita información referente aos feitos acontecidos o día 04/06/2011 aparecida no diario “La voz de Galicia” no cal desprestixase aos acampados na praza non citando a cesión de micrófono e megafonía aos membros do Equipo de baloncesto Obradoiro.
Participante nº 13: Disconforme co trato que os medios do sistema profiren aos acampados afirma que isto se debe á transcendencia do movemento.
Participante nº 14: Crítica ao arraigo social da cultura do individualismo fai alusión a que os acampados e partidarios das súas reinvindicacións contribúen a rematar con esa maneira de ver a vida. Pide a existencia permanente de un micrófono aberto tanto explícita coma metafóricamente.
-Moderación recorda que o emprego actual do micrófono aberto foi aprobado e aplícase en consecuencia.
Participante nº 15: Afirma que o movemento representa a vontade participativa cidadá e o seu desencanto co sistema actual. Ápela á participación e difusión do falado na asamblea.
Participante nº 16: Afirma que a praza do Obradoiro é pública e por tanto de emprego público a acampada non ten a exclusividade do seu emprego.
Participante nº 17: Procede á lectura do titular dun artigo escrito por D. Miguel Cancio que califica o movemento de terrorista e comunista. Invita a dito autor ao paso pola acampada a expoñer as súas ideas. Informa tamén que unha persoa do seu ámbito recibiu ameazas de despido por participar na acampada.
-21:58- Peche de sesión de asamblea.

-----------------------------------------------
A los cinco días del mes de Junio del presente año, se reúne en sesión común la asamblea abierta de Acampadaobradoiro, siendo las 20:16 horas. Se cuenta con la presencia de acampados y ciudadanos particulares.
-Se procede a leer el orden del día
-Se procede a la lectura de los ocho puntos del manifiesto
-20:22- Comienza el turno de información de comisiones
-Comisión de Infraestructuras: continúan con la organización del campamento, y están preparándose para la lluvia.
- Comisión de Información/Coordinación: Continúan con la recogida de firmas. Se hace un llamamiento a la firma. Se informa del nuevo censo de tiendas, apelando a la comunicación. También se hace un llamamiento a la participación a micrófono abierto.
-Comisión de Extensión: Comunican la reformulación de la propuesta de salir a los barrios a partir del día 18, pasando a comenzar a partir del sábado día 11 en los barrios de San Pedro y Castiñeiriño. Se ruega consolidar contactos en los barrios.
-Comisión Económica: Se está sufragando el viaje a Madrid. Se hace una petición de aportaciones de personas de dentro del campamento. Se siguen aceptando donaciones.
-Comisión de Acción: Solicitan la creación de un stand para desenrollar sus actividades. Mención a las actividades realizadas en los últimos días, y las que se harán en los próximos.
-Comisión de Audiovisuales: se hace un llamamiento a la participación de voluntarios con conocimiento en materia de montaje y videos.
-Comisión de Comunicación: Informan de la creación de un calendario de plataforma donde aparecerán todas las actividades de las comisiones.
-Comisión de Extensión (bis): Llamamiento a hacer propuestas y aportar ideas a lo largo de la semana sobre el tema de la descentralización de las actividades del campamento.
-Resumen de la reunión de comisiones: llamamiento a la moderación en acciones espontáneas. Cocina precisa voluntarios. Propuesta de “reapropiación” del logo de Quechua®. Llamamiento a la moderación del ruido nocturno a partir de las 2:00, y petición de comenzar con las actividades del campamento entre las 9:30-10. Se informa de que comunicación adquiere competencias de forma no definitiva de la disuelta Comisión de Exteriores.
-Alusión: Creación de extensión implicó la desaparición de C. Exteriores englobando esas y más competencias.
-Comisión de Cultura: Procede a la lectura de su programación para el día 6, y a la programación de charlas para la próxima semana.
-20:36: Propuestas a votar hoy
1ª propuesta: Revisión de la Ley Electoral
-Se procede a la lectura de la misma
-Se abre turno de debate cerrado:
.Participante nº1: Conforme. Propuesta con grand profundidad simbólica, aunque exista el obstáculo de la ley D´Hont. Propuestas llevadas a Madrid fueron bien recibidas
-Fin del debate cerrado
-Se procede a la votación.
-Propuesta aprobada.
2ª propuesta: Explicar el modelo de banca ética como alternativa al modelo de banca tradicional.
-Se procede a la lectura de la misma
-Se abre turno de debate cerrado
.Participante nº1: Disconforme. Partidario de la nacionalización de la banca. Pregunta a qué sistema pretendemos aspirar.
-Aclaración C. Asamblea: Legislativa maduró la idea a proponer, abriendo de nuevo a debate a lo largo de la semana. Hoy fase a propuesta, pero esta será votada la semana que ven.
-Participante nº 2: Conforme. Aclaración de la definición de “Banca Ética”. Está disconforme con el sistema financiero actual. Se debe conocer el empleo del dinero dentro del sistema.
-Pareticipante nº 3: Pregunta. Si se nacionaliza la banca, los banqueros no pasarán a ser políticos?
-Participante nº 4: Considera que la palabra “ética” es ambigua. Considera que la definición había debido ser “banca alternativa”.
-Explicación: no se trata de un debate sobre la defensa o detracción de la banca ética, sino sobre llevar a cabo una propuesta de información sobre las posibilidades que esta facilita. Una cuestión de criterios funcionales, no de definiciones.
-Participante nº6: Conforme con el turno de debates sobre banca ética. Llamamiento a intentar comprender los nuevos debates generados en asamblea .
-Cierre del debate cerrado.
-No procedente votación. Se posponen por la necesidad de debatir el martes que viene.
-Llamamiento a Extensión Participativa para explicar en profundidad el tema de las charlas informativas en los barrios.
-Se procede a explicarlo: Se comienza esta semana en dos barrios. Mañana se pondrá en común a lista de contactos. Se hace un llamamiento a conseguir contactos en los barrios para agilizar la factibilidad de la propuesta.
-21:00- Propuestas para llevar a la asamblea a semana que ven:
-Creación de una comisión de diversidad funcional. Se recuerda la necesidad de escribir las propuestas para ser atendidas.
-Manifestación del día 19/06/11. Se pidió colaboración a la que ya estamos adheridos. Aun así existe la necesidad de esclarecer y definir quien y qué es el movimiento Acampadaobradoiro. Mañana se explican estas cuestiones en una ponencia llevada a cabo por representantes de Democracia Real Ya.
-21:02- Informe de Villagarcía.
-Se procede a informar de los puntos tratados en dicha reunión.
.Contacto entre asambleas.
.Independencia de las asambleas.
.Diferentes acciones llevadas a cabo por las asambleas.
.Permanencia.
.Siguiente reunión que se llevará a cabo el 20 de Junio, con emplazamientos sin especificar por ahora.
Esta información se colgará en el blog.
-21:13- Se facilita un comunicado de prensa referente a una información sobre el movimiento, que recibe un apoyo del noventa por ciento de la población según una encuesta.
-21:14- Se procede la votación de micrófono abierto.
-Se aprueba micrófono abierto.
Participante nº 1: Se recuerdan las próximas propuestas a aprobar entre gobierno y patronales que afectan a toda la ciudadanía.
Participante nº 2: Hace la pregunta de porqué es necesaria la banca y a quien pertenece el dinero.
Participante nº 3: En respuesta al participante anterior, el dinero es suyo.
Participante nº 4: Sugiere que el dinero guardado en depósito de empleo no inmediato deberían ser empleados en obras de carácter definido, es decir, que el usuario sepa en que se esta invirtiendo su dinero.
Participante nº 5: (2bis) Considera que no se contestaron sus preguntas y las vuelve a formular.
Participante nº 6: Considera que la sociedad precisa replantear el sistema, y que el dinero no son necesarios. Existen alternativas.
Participante nº 7: En respuesta a pregunta formulada en la cuarta intervención el dinero sirve para crear plusvalía y los bancos sirven para darle fluidez al dinero y así no generar inflación.
Participante nº 8: En repuesta la pregunta formulada en la cuarta intervención el dinero se inventa por la necesidad de un bien de cambio divisible, los bancos nacen históricamente por el negocio de la creación de vales. Favorable a la idea de que las riquezas paradas deben ser empleadas.
Participante nº 9: Completa la aclaración anterior afirmando que la banca evoluciona hasta convertirse en lo que conocemos hoy por su necesidad de financiación.
Participante nº 10: Afirma que existe importantes experiencias de banca ética y hablan de sus diferentes modelos.
Participante nº 11: Procede la lectura de una carta de despedida a la acampada.
Participante nº 12: Facilita información referente a los hechos acontecidos el día 04/06/2011 aparecida en el diario “La Voz de Galicia”, en la cual se desprestigia a los acampados en la plaza sin citar la cesión de micrófono y megafonía a los miembros del Equipo de baloncesto Obradoiro.
Participante nº 13: Disconforme con el trato que los medios del sistema profieren a los acampados, afirma que esto se debe a la trascendencia del movimiento.
Participante nº 14: Crítica al arraigo social de la cultura del individualismo hace alusión a que los acampados y partidarios de sus reivindicaciones contribuyen a acabar con esa manera de ver la vida. Pide la existencia permanente de un micrófono abierto tanto explícita como metafóricamente.
-Moderación recuerda que el empleo actual del micrófono abierto fue aprobado y se aplica en consecuencia.
Participante nº 15: Afirma que el movimiento representa la voluntad participativa ciudadana y su desencanto con el sistema actual. Apela a la participación y difusión de lo hablado en la asamblea.
Participante nº 16: Afirma que la plaza del Obradoiro es pública y por tanto de empleo público, la acampada no tiene la exclusividad de su empleo.
Participante nº 17: Procede a la lectura del titular de un artículo escrito por D. Miguel Cancio que califica el movimiento de terrorista y comunista. Invita la dicho autor a pasar por la acampada a exponer sus ideas. Informa también que una persona de su ámbito recibió amenazas de despido por participar en la acampada.
-21:58- Cierre de sesión de asamblea.

4 comentarios:

 1. Ainda que escrevades em espanhol, os topónimos devem ser na sua forma galega. Villagarcía nunca.

  ResponderEliminar
 2. Sol decidiu levantar acampada, aquí como as cousas sempre chegan tarde, en 2 días poderemos ter o Obradoiro baleiro non :) ?

  ResponderEliminar
 3. Espero que ninguén se anoxe polo meu comentario. Dende que comezou todo o que está pasando no Obradoiro e noutras cidades pensei que non sería a solución. Nun primeiro momento aquelo era un esperpento, por unha parte lóxica, había que darlle tempo e deixar que medraran as ideas. Pouco despois, penso, que as ideas fixéronse máis fortes, discursos con moito fondo, xente implicada, boa organización... Co paso do tempo as cousas foron mudando, agora mesmo non vexo ningún fin, moitas ideas preconcebidas, moita demagoxía, as ideas e propostas non seguiron madurando como deberían. Ademáis notei un ambiente lúdico-festivo que non me gustou nada, algo así como... estamos acampados en el Obradoiro, nos lo pasamos chupiguay y somos superfelices. Vexo pouca seriedade en moita xente que se encontra alí agora mesmo. Claro que todo esto é unha visión subxectiva, que ben non podería coincidir ca realidade.

  ResponderEliminar
 4. O rexeitamento ao feito Nacional galego exhibido polos campistas do Obradoiro non é nada novo. Responde á tradición da extrema esquerda españolista, aquela que, na transición, falaba do galeguismo como “residuo pequeñoburgués” que destruía “la causa del internacionalismo proletario”. Agora non o chaman internacionalismo proletario senon revolta global, pero resulta tan españolizador e provinciano como no 1977.

  ResponderEliminar