elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

miércoles, 8 de junio de 2011

Resumo da acta do Foro aberto do día 06/06/11

-20:31: Comeza a sesión de Foro Aberto

-Procédese a ler a orde do día

-Procédese coa lectura dos oito puntos do manifesto

-20:31: Información das comisións

-Comisión de información: Continúase coa recolleita de firmas.

-Faise chamamento a comisións

-Comisión de cultura: Facilítase o programa cultural para o día de hoxe, e vindeiros. Fálase da
actividade no blog, e dun Magazine cultural.

-Aclárase que a actividade do blog tense que proxectar, e faise un chamamento a aportacións
no Magazine cultural.

-Comisión de Sanidade: Procede a expoñer varios puntos

. Instalacións: apelan ao correcto emprego das instalacións sanidade

.Búscase novo persoal auxiliar, non necesariamente especializado, encargado de facer
pequenas curas.

.Proxecto de poñer un dispensario en primeira liña de plaza para atender aos transeúntes

.Plan docente, cunha primeira charla sobre as ETS

.Petición de retirada de pedras dos ventos para previr pequenos accidentes

-Comisión de Comunicación: Procede á creación dun libro de Estilo. Informan da moderación
do blog evitando comentarios inaxeitados

-Comisión de Audiovisuais: Comezarán o antes posible a difundir de forma intensiva
información do resto de campamentos

-Comisión de Infraestruturas: Chamamento a recolleita de sacos para poder retirar as pedras
dos ventos

-Reunión de Comisións: Expón os temas tratados na xuntanza desta mañá

-Presentase a acta resumo dos temas tratados na xuntanza de madrid, dándose mañá
información detallada

-21:08: Apertura do turno de micrófono aberto

-Informe sobre a xuntanza de Vilagarcía. Información subida na plataforma Web. Fálase das

accións aplicadas por outras asembleas. Apélase á importancia de actuar no mundo rural para
a efectividade do movemento.


-Participante nº1: Lectura de carta de despedida ao campamento

-Participante nº2: Fálase das accións de Audiovisuais en Vigo e cangas, onde se recolleron
imaxes das súas acampadas.

-Informe de Extensión: Proceden a explicar o seu programa para esta semana

-Informe de Lexislativa: informa de que estanse a reunir nese momento
;width:560px
-Participante nº3: Proposta: Aproveitar o foro de debate para que a xente exprese
experiencias persoais que os levasen á indignación. Exemplifica cunha experiencia

-Participante nº4: Informa que segundo Madrid, a Acampada de Santiago ten unha moi boa
organización. Apela a que en Foro aberto déanse procesos de debate profundo.

-Participante nº5: Procede a narrar unha experiencia indignante

-Participante nº6: Observa a ausencia de debate sobre a Banca Pública, que considera debería
ser prioritario.

-Participante nº7: Alusión a que a praza do obradoiro é pública, co que a denominación de
Okupas dos acampados é incorrecta. Considera que os alcaldes si merecen esa calificación pro
non exercer as súas funcións mentras empregan o Pazo de Raxoi.

-Participante nº8: Proposta de achegar a experiencia de Foro Aberto a Persoas de idade
avanzada, apelando ao esforzo de acomodar a praza para a súa asistencia.

-Participante nº9: Propón a colga de propostas no taboleiro informativo para facilitarlles ás
persoas que non poden asistir tódolos días os temas a debatir.

-Participante nº 10: Chamamento a minorías a participar no Foro aberto

-Participante nº11: Considera que a hora de sesión de Foro Aberto non é óptima para a
asistencia de persoas de avanzada idade, suxerindo adiantala.

-Participante nº12: Crítica. Considera que o emprego do Foro aberto está a caer nunha
dinámica de monólogo.

-Información: Charla programada o venres con temática de inmigración

-Participante nº13: co referente á caída en dinámica de monólogo, suxire que se engadan
puntos de discusión na orde do día.

-Participante nº14: Chámalle a atención que non se fixese alusión á presencia de persoas con
minusvalía na xuntanza de Madrid. Considera que é un colectivo que ten razóns máis que de
sobra para considerarse indignado.

-Participante nº15: Agradece a existencia dun espazo Para a poder expresarse. Apela ao énfase

por acadar unha estrutura interna sólida para poder seguir funcionando correctamente.

-Información: Procédese a facilitar os datos das eleccións Portuguesas.

-Información: En vindeiras sesións de foro aberto, procederase a expor temáticas de debate.

-Información: Proximamente darase unha charla sobre indixenismo

-Participante nº16: Maniféstase conforme coas propostas a debater en vindeiras sesións.

-22:00: Peche de sesión de Foro Aberto.


--------------------


-20:31: Comienza la sesión de Foro Abierto

-Se procede a leer el orden del día

-Se procede con la lectura de los ocho puntos del manifiesto

-20:31: Información de las comisiones

-Comisión de información: Se continúa con la cosecha de firmas.

-Se hace llamamiento a comisiones

-Comisión de cultura: Se facilita el programa cultural para el día de hoy, y próximos. Se habla de la actividad en el blog, y de un Magazine cultural.

-Se aclara que la actividad del blog se tiene que proyectar, y se hace un llamamiento a aportaciones en el Magazine cultural.

-Comisión de Sanidad: Procede a exponer varios puntos

. Instalaciones: apelan al correcto empleo de las instalaciones de sanidad

.Se busca nuevo personal auxiliar, no necesariamente especializado, encargado de hacer
pequeñas curas.

.Proyecto de poner un dispensario en primera línea de plaza para atender a los transeúntes

.Plan docente, con una primera charla sobre las ETS

.Petición de retirada de piedras de los vientos para prevenir pequeños accidentes

-Comisión de Comunicación: Procede a la creación de un libro de Estilo. Informan de la moderación del blog evitando comentarios inadecuados

-Comisión de Audiovisuales: Comenzarán el antes posible a difundir de forma intensiva
información del resto de campamentos

-Comisión de Infraestructuras: Llamamiento a cosecha de sacos para poder retirar las piedras
de los vientos

-Reunión de Comisiones: Expone los temas tratados en la junta de esta mañana

-Presentará el acta resumen de los temas tratados en la junta de Madrid, dándose mañana
información detallada

-21:08: Apertura del turno de micrófono abierto

-Informe sobre la junta de Vilagarcía. Información subida en la plataforma Web. Se habla de las

acciones aplicadas por otras asambleas. Se apela a la importancia de actuar en el mundo rural para la efectividad del movimiento.

-Participante nº1: Lectura de carta de despedida al campamento

-Participante nº2: Se habla de las acciones de Audiovisuales en Vigo y Cangas, donde se recogieron imágenes de sus acampadas.

-Informe de Extensión: Proceden a explicar su programa para esta semana

-Informe de Legislativa: informa de que se están reuniendo en ese momento

-Participante nº3: Propuesta: Aprovechar el foro de debate para que la gente exprese
experiencias personales que los llevaran a la indignación. Ejemplifica con una experiencia

-Participante nº4: Informa que según Madrid, la Acampada de Santiago tiene una muy buena
organización. Apela a que en Foro abierto se den procesos de debate profundo.

-Participante nº5: Procede a narrar una experiencia indignante

-Participante nº6: Observa la ausencia de debate sobre la Banca Pública, que considera debería
ser prioritario.

-Participante nº7: Alusión a que la plaza del Obradoiro es pública, con el que la denominación de Okupas de los acampados es incorrecta. Considera que los alcaldes sí merecen esa calificación pero no ejercer sus funciones mientras emplean el Pazo de Raxoi.

-Participante nº8: Propuesta de acercar la experiencia de Foro Abierto la Personas de edad
avanzada, apelando al esfuerzo de acomodar la plaza para su asistencia.

-Participante nº9: Propone la cuelga de propuestas en el tablero informativo para facilitarles a las personas que no pueden asistir todos los días los temas a debatir.

-Participante nº 10: Llamamiento a minorías a participar en el Foro abierto

-Participante nº11: Considera que la hora de sesión de Foro Abierto no es excelente para
la asistencia de personas de avanzada edad, sugiriendo adelantarla.

-Participante nº12: Crítica. Considera que el empleo del Foro abierto está cayendo en una
dinámica de monólogo.

-Información: Charla programada el viernes con temática de inmigración

-Participante nº13: con el referente a la caída en dinámica de monólogo, sugiere que se añadan
puntos de discusión en la orden del día.

-Participante nº14: Le llama la atención que no se hiciera alusión a la presencia de personas con
minusvalía en la junta de Madrid. Considera que es un colectivo que tiene razones más que de sobra para considerarse indignado.

-Participante nº15: Agradece la existencia de un espacio para poder expresarse. Apela al énfasis

por conseguir una estructura interna sólida para poder seguir funcionando correctamente.

-Información: Se procede a facilitar los datos de las elecciones Portuguesas.

-Información: En próximas sesiones de foro abierto, se procederá a exponer temáticas de debate.

-Información: Próximamente se dará una charla sobre indigenismo

-Participante nº16: Se manifiesta conforme con las propuestas a debatir en próximas sesiones.

-22:00: Cierre de sesión de Foro Abierto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario